PARTIAL PENSIONS AS A FORM OF FLEXIBLE RETIREMENT IN THE EU COUNTRIES
EMERYTURY CZĘŚCIOWE JAKO INSTRUMENTY ELASTYCZNEGO PRZECHODZENIA NA EMERYTURĘ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Kamila Bielawska
2017 Financial Sciences  
Demographic ageing will affect the EU economy, public finances and adequacy and sustainability of pension systems. A key response to the challenge of ageing population is the extension of working lives. This paper seeks an answer for the question if the partial pension may be an efficient solution to make people work longer. Comparative analysis of the partial retirement in selected EU countries gives no unquestionable conclusions in this question, especially in terms of hours worked. The
more » ... s worked. The results highly depend on the construction of the partial pensions and the changes on the labour market. Taking into account both the further pension reforms to make people work longer and simultaneously the pressure on the pension replacement rates, the idea of the partial pension seems to be attractive and worth further research. Streszczenie: Starzenie się ludności wpływa na gospodarkę UE, finanse publiczne oraz adekwatność i stabilność systemów emerytalnych. Kluczową odpowiedzią na wyzwanie starzenia się ludności jest przedłużenie życia zawodowego. W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy emerytura częściowa może być skutecznym rozwiązaniem, przyczyniającym się do wydłużenia aktywności zawodowej. Analiza porównawcza efektów funkcjonowania emerytur częściowych w wybranych krajach UE nie daje jednoznacznej odpowiedzi, zwłaszcza w zakresie przepracowanych godzin. Wyniki zależą od konstrukcji emerytur częściowych i zmian na rynku pracy. Biorąc pod uwagę dalsze reformy emerytalne, które powodują, że ludzie pracują dłużej, a jednocześnie presję na stopy zastąpienia, idea częściowej emerytury wydaje się atrakcyjna i warta prowadzenia dalszych badań. Słowa kluczowe: zatrudnienie, emerytura częściowa, efektywny wiek emerytalny.
doi:10.15611/nof.2017.2.01 fatcat:ldbvih45gfc4plavowhas6fetq