Logicma poprawność sądów moralnych*

Neil Cooper
1918 ETYKA   unpublished
Niektórzy filozofowie twierdzą, że podstawowe właściwości sądów mo-ralnych dadzą się wyjaśnić tylko wtedy, kiedy przyjmie się obiektywizm moralny. Jeżeli zatem zależy nam na "logicznej nieSkazitelności" dyskursu moralnego, musimy przyjąć obiektywistyczną teorię etyczną. Zamierzam wykazać, że jest to pogląd błędny. Istnieje ~ilka przyczyn, które spra-wiają, że skłonni jesteśmy traktować sądy moralne w kategoriach obiek-.... tywistycznych. Są to: po pierwsze, przekonanie, jakoby sądy. moralne
more » ... y sądy. moralne pod-le.gały prawom klasycznej logiki zdań; po drugie, przekonanie, że więk­ szość sądów moralnych wypowiadanych w języku potocznym zdaje się o czymś orzekać; po trzecie, że wypowiadając sądy moralne mamy ~wy­ kle wrażenie, iż opisują one jakąś "rzeczywistość moralną"; po czwarte, że zdarza nam się niekiedy słyszeć opinię dotyczącą postępu moralnego, poj-mowanego jako postęp w stronę "prawdy moralnej"; po piąte, że sądy moralne traktowane są czasem jako sądy całkowicie od nas niezależne; i po szóste, że sądy moralne przybierają z reguły "obiektywną" i "bez-osobową" postać słowną. W pierwszych pięciu częściach mojego artykułu postaram się wykazać, że możliwe jest wytłumaczenie pierwszych pięciu właściwości sądów moralnych bez odwoływania się do teorii obiektywisty-. cznej: W części szóstej natomiast spróbuję pokazać, że "bezosobowa for-ma wypowiedzi"-najmocniejszy argument na rzecz uznania obiekty-wizmu-da się wyjaśnić, przyjąwszy .istnienie pewnego intersubiektyw-nego układu zgodnie uznanych zasad (consensual base), który stanowi podstawę wszelkiej moralności racjonalnej. I Wydaje się oczywiste, że sądy moralne podlegają prawom klasycznego rachunku zdań i dlatego też skłonni jesteśmy traktować je jako zdania * Jest to tekst referatu wygłoszonego na drugiej polsko-brytyfskie j konferencji etycznej (OXford, styczeń 1983).
fatcat:d7c75ql2izd5hmzolei4aovjvi