Construction of an algorithm for the selection of rigid stops in steel concrete beams

Anatoliy Petrov, Mykhailo Pavliuchenkov, Alexander Nanka, Andriy Paliy
2019 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Розрахунок сталебетонних балок проводиться з жорстким з'єднанням бетону зi сталевою смугою. Це можливо здiйснити, якщо встановити жорсткi упори, якi перешкоджають змiщенню смуги вiдносно бетону. Зусилля, дiюче на упор, кiлькiсть жорстких упорiв та крок визначаються через кути повороту мiж двома сумiжними упорами. Для визначення зусиль, дiючих на жорсткi упори, та кроку необхiдно спочатку визначити кут повороту мiж двома сумiжними перерiзами в межах балки. Кути повороту перерiзiв визначаються
more » ... зiв визначаються графо-аналiтичним методом. Розрахунок по деформацiям залiзобетонних та сталебетонних балок виконується за приведеними жорсткостями поперечних перерiзiв. При вибору кроку жорстких упорiв та їх кiлькостi необхiдно прагнути оптимiзувати конструкцiю сталебетонних балок. Оптимiзацiя полягає в тому, щоб максимальнi напруження в сталевiй смузi дорiвнювали її граничному значенню, а зусилля, дiюче в упорах, та крок упорiв були однаковими. Для того, щоб зусилля в кожному упорi були однаковими, необхiдно нульову дiлянку робити меншу за iншi. В ходi дослiджень був розроблений алгоритм пiдбору кiлькостi, кроку жорстких упорiв та зусиль в них. Пiдбiр проведено по завданим характеристикам використаних матерiалiв, дiючого зовнiшнього навантаження, довжинi балки, звiсним розмiрам поперечних перерiзiв бетону та сталевої смуги. При цьому зусилля в усiх упорах однаковi, крок упорiв, окрiм нульової дiлянки, постiйний, максимальне зусилля в сталевiй смузi, виникаюче в серединi прольоту, не перевищує граничного значення, отриманого за розрахунком. Наведений алгоритм дозволяє проводити розрахунок жорстких упорiв при завданому значеннi зусиль, що дiють на них при iснуючому навантаженнi Ключовi слова: сталебетонна балка, жорсткий упор,крок упорiв, зусилля в упорi, сталева смуга, приведена жорсткiсть, графо-аналiтичний метод UDC 624.072.31
doi:10.15587/1729-4061.2019.155469 fatcat:6f26o44bubeaxllq3uh3wkxw6i