Van der Walt, B J, Janse van Rensburg, F & Van der Walt, H (reds) 1997 - Kurrikultim 2005. Lewensoientering. Grondleggende fase. Gids vir Christen-onderwysersVan der Walt, B J, Janse van Rensburg, F & Van der Walt, H (reds) 1997 - Kurrikultim 2005. Lewens

S. Schoeman
1999 HTS Teologiese Studies/Theological Studies  
Die toepassing van Kurrikulum 2005 in ons skole het in Januarie 1998 'n aanvang geneem. Dit is eers net in Graad 1 bekend gestet maar sal mettertyd ook in die ander grade geimplernenteer word. Die aanvanklike fokus van die nuwe kurrikulum is dus op die Grondleggende fase (Graad 1 tot 3) van skoolgaan. Hoewel baie onderwysers reeds opleiding ondergaan het in uitkomsgerigte onderwys (UGO), wat 'n d~ van die aanbieding van Kurrikulum 2005 vorm, is daar tog Christen-onderwysers wat voel dat hulle
more » ... at voel dat hulle nie toereikend genoeg vir bierdie taak opgelei is nie. Volgens die skrywers (altesaam 23) is die doel van bierdie boek om sodanige onderwysers te help om koers te vind in die doolhowe van Kurrikulum 2005. Hulle bet aan die begin van 1997 tot die ontnugterende besef gekom dat daar vanuit Christelike standpunt byna geen bydrae tot die aanbieding van Kurrikulum 2005 gemaak is nie, terwyl beelwat handboeke en studiegidse wat op die uitgangspunt van 'n neutrale, sekulere (wereldse) en bumanistiese (mensgesentreerde) demokrasie geskoei is, verskyn bet. Christen-onderwysers sou bulle noodgedwonge na die beskikbare boeke op die mark moes wend. Volgens die skrywers is dit nadelig vir Christen-leerders indien bulle net met godsdiens-neutrale en godsdiensrelativistiese leerinhoude te doen kry. Die Christelike beginsels en waardes moet eweneens aan bulle oorgedra en gefasiliteer word. Daar is toe besluit om Christen-onderwysers deur middel van bierdie boek te steun om nie aileen te bereik wat die onderwysowerhede van bulle verwag nie, maar om dit in die lig van die tersaaklike Skrifwaarhede te doen, sodat daar nie fout kom met die lewensbeskoulike grondslagvorming van die Christen-kind nie. Die hoek bestaan uit 'n inleidende gedeelte, en agt boofstukke wat handel oor die agt spesifieke leeruitkomste soos vir die leerarea Lewensorientering vir die Grondleggende fase voorgeskryf. Uit 'n kort samevatting van die inhoud van die hoofstukke. sal die leser 'n beeld un vorm van die inhoud van die boek: 724
doi:10.4102/hts.v55i2/3.1625 fatcat:klipfiqr7zcndawhacig7corbm