Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarının Bir Sosyo-Ekonomik Politika Göstergesi Olan Sağlık Verileri Kapsamında Değerlendirilmesi: TRB1 Bölgesi Örneği(As A Socio-Economic Policy, Researching Regional Development Differences With Health Datas: TRB1 Region)

Ali Rıza GÖKBUNAR, Selim DURAMAZ
2015 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZ Küreselleşme ile birlikte ülkeler birçok alanda birbirleriyle etkileşime geçmiştir. Teknolojinin de getirdiği yeniliklerle ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlarda hızlı bir gelişim sürecine girilmiştir. Nitekim bazı ülkeler ve bölgeler hızla büyürken, bazı bölgeler de ekonomik ve sosyal gelişim açısından sorunlarla karşılaşmıştır. Dolayısıyla günümüzde, küreselleşmenin yanında yerelleşme ve bölgeselleşme kavramları sıkça gündeme gelir olmuşlardır. Ülkemizde bölgesel kalkınma sorununa yönelik
more » ... a sorununa yönelik farklı düzeylerde bölge sınıflandırılmaları yapılarak, geri kalmış bölgelerin daha iyi belirlenmesi ve bu bölgelerin ihtiyaçlarının hızla karşılanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerek kalkınma ajansları gerekse yerel ve merkezi otoritelerce faklı politikalar yürütülmektedir. Çalışmamız TRB1 bölgesinin sağlık alanında bölgesel gelişmişlik düzeyini ortaya koymak amacıyla bölgenin sağlık verilerini Türkiye geneliyle karşılaştırmaktadır. İncelenen veriler kapsamında bölgedeki sağlık yatırımlarını da kapsayan kamu yatırımları artış trendi bölgede ve Türkiye'de benzer bir seyir izlemektedir. Bölgede sağlık personeli artış hızı incelenen dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Bölgedeki yüzbin kişiye düşen yatak sayısı da Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. İncelenen sağlık göstergelerinden negatif bir gösterge olarak sadece bebek ölüm oranı bölgede Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. ABSTRACT With globalization, countries interact with each other in many areas. With innovations brought by the technology, there are rapid development process in the field of economy,education, health etc. Indeed, some countries and regions grow rapidly, while some regions also faced problems in terms of economic and social development. So, today we hear about the concepts of decentralization and regionalization with the globalization. In our country, to solve the regional development, there are different regional classification and this policy aims to determine undeveloped regions and aims to serve the purpose. In this concept, development agencies, local and central authorities carry out different policies. Our study aims to show the health indication differences between Turkey and TRB1 region. The scope of the data examined, increasing trend in public investments including health investments is the same in Turkey and TRB1 region. The growth rate of new health personnel in the region in the period under review is located above on the average of Turkey. And again number of beds per one hundred thousand people in the region is located above the average of Turkey. As a negative indicator of the health indicators in region is only infant mortality rate is located above the average of Turkey.
doi:10.18657/yecbu.67416 fatcat:fhnjtacc3ffalkwnmiizsgmw6y