El paper de la dona a la publicitat: la manipulació d'una imatge

Joan Estruch, Francesc Mercadé, Jordi Romeu
1979 Papers  
Aquest article és el fruit clel treball dut a terme en un seminari de sociologia durant el curs 1977-78. A partir de l'anhlisi d'una mostra d'anuncis publicitaris diversos, per6 que tenen com a denominador comú la pre-&ncia de la dona, hom intenta veure quin és l'estereotip de la dona vehiculat per la publicitat. L'elaboracict &un codi de classificació permet de situar la dona dels anuncis en diferents etapes de la seva vida i en l'exercici de papers diversos: nena, noia, esposa, mare,
more » ... osa, mare, mestressa de casa, dona en el treball i dona amant. Pe& en aquesta diversitat de situacions no hi ha mai contradicció, sinó un model coherent i únic: la nena i la noia són ja dones, i les dones continuen essent sempre criatures; casolana encara que trebslli la dona és simulthniament espo:,a, mare i amant. Les dues característiques fonamentals d'aquest estereotip de la dona als anuncis publicitaris són, d'una banda, la constant accent1 ació de la seva dimensió erbtica i sexual i, de l'altra, la seva sistemhtica subordinació a l'home. D'aquesta manera la publicitat acompleix una dol~le funció, de reproducció de la ideologia dominant, i de legitimació i refxgarnent d7aquesta mateixa ideologia Papers: Revista de Sociologia 10 (1973)
doi:10.5565/rev/papers/v10n0.1098 fatcat:bm27s655irbfdgjdn5n3mtwxrm