INSTITUTIONAL AND INVESTMENT APPROACH TO THE HARMONIZATION OF INTERESTS OF PARTICIPANTS OF CITY`S HOUSING AND COMMUNAL SERVICES MARKET
ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА

M.V. Melnikova, Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Ye.S. Gradoboeva, Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine
2018 Економіка та право  
Досліджено інтереси учасників ринку житлово-комунальних послуг (ЖКП) міста і обґрунтовано інституційно-інвестиційний підхід до їх узгодження. Він полягає у формуванні інституційних умов для реалізації інвестиційних можливостей учасників ринку ЖКП у проектах модернізації житлової та комунальної інфраструктури міста. Розроблено пропозиції щодо використання інструментів узгодження інтересів учасників ринку ЖКП під час реалізації інвестиційних проектів. Вступ. Розвиток ринкових відносин у сфері
more » ... ідносин у сфері житлово-комунальних послуг міста безпосередньо пов'язаний із пожвавленням конкуренції, появою нових гравців на ринку, включаючи підприємства, організації та їх асоціації (у т. ч. іноземних інвесторів), підвищенням ролі споживачів у виборі виконавців послуг із точки зору забезпечення якісного обслуговування. Це передбачає вивчення поведінки учасників ринку ЖКП, виявлення, урахування і узгодження їхніх інтересів для запобігання можливим конфліктам, досягнення взаємовигідних відносин між контрагентами, що сприяє виконанню завдань економічного і соціального розвитку міста. Аналіз останніх публікацій з досліджуваної проблематики свідчить, що вчені і практики приділяють значну увага проблемам розвитку ринку послуг в житлово-комунальній сфері, його учасникам та їхнім інтересам. Зокрема, В.І. Ляшенко [1] узагальнює проблеми розвитку ринку житлово-комунального господарства, що включає вісім локальних ринків, регулювання яких здійснює держава, та пропонує передати органам місцевого самоврядування функції щодо встановлення цін на управління житловим фондом, водо-та теплопостачання, що дасть змогу враховувати регіональні особливості та задовольняти інтереси кінцевого споживача. В.В. Коларж [2] обґрунтовує, що вирішенню проблем у житлово-комунальній сфері сприятиме скоординованість дій державних структур та інших учасників ринку ЖКП, а також формування конкурентного середовища та залучення Ключові слова: ринок жит лово-комунальних послуг міста, учасники ринку ЖКП, інтереси, інвестиційні можливості, інституційні умови, узгод жен ня інтересів. М.В. МЕЛЬНИКОВА, д-р екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, Україна orcid.org/0000-0002-5342-622X Є.С. ГРАДОБОЄВА, канд. екон. наук, старший науковий співробітник Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, Україна orcid.org/0000-0002-1086-8159 ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА Рис. 2. Основні принципи державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг (складено авторами за матеріалами [2, 3, 9])
doi:10.15407/econlaw.2018.02.117 fatcat:uojuyrklh5bjrchcagx4qj3u4i