ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Εβίτα Ευαγγέλου
2014 Greek Review of Social Research  
<p>Tα τελευταία χρόνια η «ποιότητα ζωής» έχει αναδειχθεί σε αρκετά δημοφιλή δείκτη αξιολόγησης θεραπευτικού αποτελέσματος στο πεδίο των παροχών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα ποιοτικά αποτελέσματα μιας ευρύτερης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με σκοπό να εξετάσει την ποιότητα ζωής (ΠΖ) 44 χρηστών 2 υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, με διάγνωση σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη κα ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τα ερευνητικά
more » ... ίσια ήταν δύο Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας (ΚΚΨΥ) στην Αθήνα. Η έρευνα χρησιμοποίησε μικτή μέθοδο, ποσοτικά εργαλεία ΠΖ, τα οποία μετρούν αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες ΠΖ, καθώς και 22 ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα ποιοτικά ευρήματα κατέδειξαν ότι οι αναπαραστάσεις των χρηστών από τα θεραπευτικά τους πλαίσια ήταν θετικές και η συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα βελτίωσε τον τομέα των κοινωνικών και προσωπικών σχέσεων. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό νόημα ΠΖ, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν εκτός από αντικειμενικούς δείκτες ΠΖ, σε εσωτερικούς παράγοντες ευτυχίας όπως η δημιουργικότητα και η προσωπική ανάπτυξη.</p>
doi:10.12681/grsr.110 fatcat:ny6amlhwwfetbee6qkxwdzvmwi