GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU

Grażyna Leśniewska
2016 Studia i Prace WNEiZ  
Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest... zmiana" P.F.Drucker gOtOWOśĆ DO ZMIANY NAUcZYcIeLI SZANSĄ eDUkAcJI XXI WIekU Streszczenie Nauczyciel XXI wieku to osoba nie tylko przekazująca uczniom wiedzę, ale ucząca ich, jak się uczyć i jak żyć we współczesnym świecie, a także tego, jakimi wartościami się kierować w życiu, gdyż zmienność jest paradoksalnie najbardziej stałym elementem otoczenia. Współczesna cywilizacja stawia nauczycielom coraz większe wymagania, a w ich roli
more » ... a w ich roli społecznej i funkcji zawodowej pokłada się coraz większe nadzieje. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych uwag i wyników badań przeprowadzonych Kwestionariuszem Gotowości do Zmiany wśród 108 nauczycieli szkół podstawowych oraz wskazanie kluczowych cech nauczyciela XXI wieku. Słowa kluczowe: nauczyciel, zmiana, edukacja 40 Gospodarka reGionalna i międzynarodowa Wprowadzenie Zmiany weszły na stałe w nasze życie. Ważnym ich obszarem są zmiany w edukacji, które mają przygotować młode pokolenia do odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w świecie. Niezwykle dynamicznie rozwijająca się rzeczywistość, społeczeństwa obywatelskie i informacyjne, formułują nowe oczekiwania, stawiają nowe wyzwania, które w wielu aspektach, a może przede wszystkim, dotyczą kształcenia nowych pokoleń ludzi, wyposażonych w zdolności radzenia sobie w tak skomplikowanej rzeczywistości. Tym wyzwaniom w początkowej fazie powinni sprostać dobrze przygotowani do swej pracy nauczyciele. To przede wszystkim wyzwania dla współczesnej pedeutologii, dla dobrze przygotowanych pedagogów, dla przywódców edukacyjnych. Coraz większe znaczenie ma praca własna uczniów, od których oczekuje się twórczej, samodzielnej postawy w rozwiązywaniu problemów. Kończy się era gromadzenia nieprzydatnej wiedzy, oczekuje się od ucznia umiejętności korzystania z dostępnych środków informacji i skutecznego rozwiązywania problemów. W odpowiedzi na oczekiwania rzeczywistości nauczyciele muszą zmienić styl nauczania z podawczego na poszukujący -jest to trudna zmiana. Celem artykułu jest wskazanie kluczowych cech nauczyciela XXI wieku oraz przedstawienie wstępnych uwag i wyników badań przeprowadzonych Kwestionariuszem Gotowości do Zmiany wśród 108 nauczycieli szkół podstawowych. We współczesnej edukacji mówi się o dwóch kierunkach zmian: -odgórnym, obejmującym cały kraj i system: szkolny, oświatowy czy szerzej edukacyjny, -oddolnym, przez inicjowanie i wprowadzanie zmian mikrosystemowych, nowatorstwo nauczycieli, ich twórcze pomysły i poszukiwanie nowych rozwiązań w szkole (Hattie, 2015, s. 34). Żyjemy w czasach, w których zmiana jest jedyną stałą, a uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności przez całe życie ma kluczowe znaczenie na wszystkich jego poziomach. Rola nauczyciela ewoluuje, ponieważ -w przeciwieństwie do zawodów wymierających -w XXI wieku będzie on potrzebny w nowy, intensywny i stale redefiniujący się sposób. 41 Grażyna Leśniewska Gotowość do zmiany nauczycieLi szansą edukacji XXi wieku ReADY tO chANge the teAcheRS A chANce OF eDUcAtION XXI ceNtURY Abstract Teacher of the twenty-first century is not only a person transferring knowledge to students, but teaching them how to learn and how to live in the contemporary world, and what values to be guided in life because volatility is paradoxically the most constant element of the environment. Modern civilization puts teachers ever-increasing demands, and their social role and job function puts ever greater hopes. The aim of the article is to present preliminary observations and the results of research conducted Questionnaire Readiness for Changes among 108 primary school teachers and an indication of the characteristics of a teacher twenty-first century.
doi:10.18276/sip.2016.46/1-03 fatcat:fkfpaf6gvfepbmkk3a6efxaip4