Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I

Michal Slivka
2017 Archaeologia historica  
Sensus verborum est anima legis." Abstrakt: V prvej časti práce autor predkladá archeologické nálezy opatrené nápismi, resp. ich skratkami, v rôznej forme písma používaného v období stredoveku a na začiatku novoveku. Zahŕňa tak keramický ma teriál (nádoby, misy, poháre, kachlice, slnečné hodiny, hlinené modely), ďalej zbrane (hlavne meče, nože, dýky, honosný hrot šípu), kľúče, sklenené poháre a iné kovoliatecké a kováčske výrobky (torzo zvona, želez né dvere). Pokus o dešifrovanie litier
more » ... vanie litier nápisov v ich kontextuálnom vyjadrení (aplikácie na biblické texty). Pokus o interpretáciu, resp. reinterpretáciu publikovaných nálezov. Kľúčové slová: nápis -skratky -monogramy -epigrafia (duchovný význam slova) -meče -nože -dýkykľúče -keramické produkty (interpretácia) -včasný až vrcholný stredovek. Inscriptions among Medieval Archaeological Material from Slovak Territory I Sensus verborum est anima legis. Abstract: In the first part of the article, the author presents archaeological finds with inscriptions and their abbreviations in various forms, which were in use in medieval times and at the beginning of the modern age. These include pottery (pots, bowls, cups, tiles, sundials, clay moulds), weapons (mostly swords, knives, dag gers, a decorated arrowhead), keys, goblets and other metalwork and ironwork products (a bell fragment, iron doors). The author tried to decipher the letters and inscriptions in context (application to Biblical texts) and also attempted to interpret them, as well as to reinterpret some finds already published.
doi:10.5817/ah2017-2-20 fatcat:h3gt5gia6zg2zdo3kfmsvegdvm