Dense poplar plantations as the raw material for the production of energy

Bojana Klasnja, Sasa Orlovic, Zoran Galic, Predrag Pap, Marina Katanic
2006 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: У раду су приказани резултати одређивања горње тополотне моћи дрвета и коре неколико клонова тополе (Populus spp.). Испитивања су обухватила мла де биљке једногодишње саднице следећих клонова: P.×euramericana cl. ostia, P. nigra cl. 53/86, P. deltoides cl. PE19/66, P.×euramericana cl. I214, P. deltoides cl. S67 и P.×euramerиcana cv. robusta. Помоћу FVI индекса који узима у обзир садржај пепела, запреминску масу дрвета, као и садржај влаге, установљено је да дрво топола може бити значајна
more » ... може бити значајна енергетска сировина, првенствено због крат ког циклуса производње и веома великог прираста дрвне масе. Констатоване су значајне разлике у вредностима запреминске масе дрвета које утичу на горњу топлотну моћ испитиваних клонова топола, а самим тим и на принос (тежину) биомасе произведену по јединици површине густих засада.То се одражава и на процењену количину енергије која се може произвести сагоревањем биомасе целих стабала једногодишњих биљака. Кључне речи: Populus spp., клонови, густина садње, горња топлотна моћ ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2006, бр. 94, стр. 159170 BIBLID: 03534537, (2006), 94, p 159170 UDK: 630*238 Оригинални научни рад др Бојана Клашња, научни саветник, ИРЦ Институт за низијско шумарство и животну средину, Abstract: The higher heating value of wood and bark was determined for several poplar (Populus spp.) clones. The study included the juvenile oneyear old plants of the following clones: P.×euramericana cl. ostia, P. nigra cl.53/86, P. deltoides cl. PE 19/66, P.×euramericana cl. I214, P. deltoides cl. S67 and P.×euramericana cv. robusta. By using FVI which takes into account ash content, wood bulk density, and moisture content, it was determined that poplar wood can be a significant energy raw material, primarily thanks to its short rotation cycle and a very high wood vol ume increment. Significant differences were determined in the values of wood basic density which affect the higher heating value of the study poplar clones, and conse quently the yield (weight) of biomass produced per unit area of dense plantations. This is reflected also on the estimated amount of energy that can be produced by the combustion of biomass of the whole oneyearold plants.
doi:10.2298/gsf0694159k fatcat:wfbyv6so6begzahnks23nuld7i