Contemporary challenges in applying of the modified model CAPM with country risk premium in emerging economies

Dragana Petrovic
2017 Škola Biznisa  
Sažetak: Savremeni pristup utvrđivanja očekivanog prinosa od ulaganja stranih investitora iz razvijenih tržišta, tj. troškova kapitala na portfolio akcija emitenata na rastućim tržištima zasniva se na modelu procenjivanja ulaganja u kapitalnu aktivu -CAPM (Capital Asset Pricing Model). Da bi se model CAPM mogao koristiti za izračunavanje očekivanog prinosa stranih investicija u rastućim ekonomijama, razvijen je prošireni model CAPM sa premijom rizika zemlje. Ova varijanta modela CAPM služi za
more » ... ocenjivanje cene kapitala, tj. očekivanog prinosa na portfolio akcija preduzeća u manje razvijenim ekonomijama, s obzirom na potrebe rešavanja određenih problema i konkretne faktore rizika ulaganja i ostvarivanja prinosa u tim zemljama. U radu su razmotrena ograničenja i nedostaci u primeni proširenog CAPM modela sa premijom za rizik zemlje, pri izračunavanju troškova akcijskog kapitala u manje razvijenim ekonomijama. Predstavljeni su mogući modeli za prevazilaženje tih problema, kao i potreba dogradnje modifikovanog modela CAPM sa premijom rizika zemlje, koji pored rizika zemlje (CR) treba da sadrži i popust za "prednost zemlje" (CS). Ključne reči: rastuća tržišta, model CAPM, rizik zemlje, riziko premija kapitala. Abstract: Modern approach in determining the expected return of foreign investors' investments is based on the evaluation investment in capital asset-CAPM (Capital Asset Pricing Model). In order to use the CAPM model for calculating the expected return of foreign investors in growing economies, it is developed the extended model CAPM with the risk premium in the country. This variant of the CAPM model has been used for ŠKOLA BIZNISA, 1/2017, 51 -69 estimating the cost of capital. This is the expected return on a portfolio of the company's stocks in less developed countries. Those countries have certain problems and factors of risk investment. This research examines the limitations and shortcomings in the application of the extended model with country risk premium, during the calculation of the cost of capital in the less developed economies. We present possible models to overcome those problems and also a need for upgrading of modified CAPM model with a risk premium of the country which, beside risk of the country (CR) must have a discount for the "advantage of the country".
doi:10.5937/skolbiz1-13252 fatcat:bwjk3bcgsbcvbokggvhm7hgbge