Роль песен и стихотворений на занятиях по РКИ с польскими студентами

Olga Anchimiuk
2017 Linguodidactica  
STRESZCZENIE Rola piosenek i wierszy w procesie nauczania języka rosyjskiego polskich studentów Przy zaburzeniu parametrów rytmicznych (podczas względnie poprawnej artykulacji) rozumienie mowy jest znacznie trudniejsze. Nie fonem, lecz rytm oraz intonacja stają się podstawą pomyślnej komunikacji. Rytm jest pierwotną właściwością poezji i muzyki, bez którego nie mogą one istnieć. Wykorzystanie piosenki i wiersza na zajęciach ze studentami nie tylko stwarza możliwość wypracowania tempa i rytmu
more » ... ia tempa i rytmu mowy, jest to również efektywna metoda umożliwiająca opanowanie suprasegmentalnych jednostek języka. Dzięki piosence i wierszowi, istotnym komponentom kultury, studenci poznają także historię, zwyczaje i tradycje kraju, którego języka się uczą. Słowa kluczowe: piosenka, komunikacja międzykulturowa, kompetencje międzykulturowe SUMMARY The role of songs and poems in the Polish RFL classroom When the rhythmical parameters are abnormal (even the articulation is relatively correct) the speech understanding is much more difficult. Not the phoneme, but the rhythm and intonation are the guarantee of successful communication. The rhythm is the original property of poetry and music, they cannot exist without it. The use of songs and poems in classes with Polish students gives not only the opportunity to develop the tempo and the rhythm of speech, it is also an effective method to master suprasegmental language units. Through song and poetry, important components of culture, students will also learn the history, customs and traditions of the country whose language they learn.
doi:10.15290/lingdid.2017.21.01 fatcat:2kffbv343jf3xlfr4gjgch3m3a