Cognitive Appraisal of Menstruation and Menstrual Symptoms in Female Athletes
女性スポーツ選手による月経及び月経随伴症に対する認知的評価

Banjou Sasaki, Takayuki Shibukura, Yumi Imazono
2015 Japanese Journal of Sport Psychology  
doi:10.4146/jjspopsy.2014-1411 fatcat:nequpt2lfvchxbvtddmcggp5z4