Organizational and Legal Regulation and Practice of the Ukrainian Customs Activity on Returning Church Property

Oleksandr Bilash, Liliia Dorofeieva
2020 Kościół i Prawo  
Regulacje organizacyjne i prawne oraz praktyka działalności służby celnej Ukrainy w przywróceniu dóbr kościelnych Celem artykułu jest analiza obecnego stanu prawnego uregulowania kwestii związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przemieszczeniem wartości kulturowych przez granice, określenie roli i miejsca organów celnych Ukrainy we wdrażaniu środków służących przywróceniu dóbr kościelnych. W artykule określono międzynarodowe standardy w dziedzinie ochrony zabytków kulturowych i
more » ... rowych i dziedzictwa narodów świata oraz porównano stanu wsparcia regulacyjno-prawnego w tym obszarze w ustawodawstwie Ukrainy. Wyjaśniono procedurę i warunki wywozu – w tym czasowe – wartości kulturowych z terytorium Ukrainy. Poddano analizie porównawczej terminologię zawartą w międzynarodowych i krajowych źródłach prawa w przedmiotowej tematyce.
doi:10.18290/kip.2019.8.2-10 fatcat:p6navp2avjcnhgvuylcvh3cfge