Aktif Viral Hepatit B'li Hastalarda Serum Protein Düzeylerinin İncelenmesi

Nihayet Bayraktar, Ataman Gönel, İsmail Koyuncu, Mehmet Bayraktar
2019 Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi  
Amaç: Dünyada yaklaşık 200 milyon bireyin hepatit B virüsü (HBV) ile enfekte olduğu ve bu hastaların yaklaşık 1/4'ünün aktif viral hepatit B akut enfeksiyonu olduğu bildirilmektedir. HBV ortalama 180 günlük inkübasyon dönemini takiben kronikleşmeye yol açabilen ve bunu sonucunda siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir. HBV'lü hastalarda bazı plazma proteinlerinin düzeyi akut yangısal yanıtta veya bazı tipte doku zedelenmelerinde artar veya azalır. Serum protein elektroforezinde albümin en
more » ... k bandı oluşturur, prealbümin bandı soluk bir band şeklinde albüminin hemen önünde görülür ve bu proteinlerin üretimi veya azalması HBV'lü hastalarda etkilenebilir. Karaciğer demir için önemli bir depolama organıdır. Hepatik yaralanma ve disfonksiyon demir homeostazını bozabilir. Bu çalışma aktif viral Hepatit B'li hastalarda serum protein elektroforezi ve prealbumin düzeylerini saptamak ve bu düzeylerin aktif viral hepatit B'li olan hastaların tanıdaki değerlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmamızda toplam 47 viral hepatit B'li hasta (yaş ortalamaları 45 ±19,49 yıl) ve 52 sağlıklı kontrol grubunun (yaş ortalamaları 46 ± 18,2 yıl) idi. Hastaların akut HBV enfeksiyonu klinik ve serolojik belirteçleri ELISA kitleri ile ve total protein, albümin, total bilirubin, demir, transferin, AST, ALT, GGT ve ALP düzeyleri otoanalizöründe spektrofotometrik yöntemle ve ferritin düzeyleri ise immulite chemiluminescent yöntemi ile çalışıldı. Serum protein elektroforezi hydrasys aygıt teknik manuel olarak çalışıldı. İstatistiksel analizler, SPSS 15.0 paket program ile ki-kare, Mann-Whitney U ve Pearson korelasyon analizi testleri kullanılarak yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda aktif HBV hasta grubunda serum prealbümin düzeyleri (%11,07 ± %4.21) kontrol grubu (%19,35 ± %7.4), ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Aktif HBV hasta grubunda serum transferinin düzeyleri, normal sağlıklı grup ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük, ancak serum demir ve ferritin değerlerinin anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Aktif HBV hastalarda hastalığın aktif döneminde serum prealbümin düzeylerinde saptanan düşme, diğer parametrelerde görülen değişmelerle uyumludur. Karaciğer tarafından sentez edilen prealbüminin yarılanma ömrünün çok kısa olması, karaciğerdeki ani değişmeleri yansıtması açısından önem kazanır, karaciğerin önemli bir fonksiyonunu yansıtan albüminler yarılanma ömürlerinin uzun olması nedeniyle akut karaciğer hastalıklarındaki ani değişmeleri yansıtmaz. Serum prealbümin tayinlerinin aktif viral hepatitte karaciğerdeki fonksiyonel değişimleri hızlı yansıtan, duyarlı bir belirteç olduğu sonucuna varılmıştır. Aktif HBV hastalarda hastalığın karaciğerin iltihabı ve hasarı serum prealbümin ve transferin düzeylerinin düşmesi düşünülmektedir. Ferritin, hücre içi bir demir depolama proteinidir ve demir depolarının bir belirtecidir ve karaciğer hastalığına da işaret edebilir. Anahtar kelimeler: Serum Proteinleri, Aktif viral hepatit B Abstract Background: It is reported that approximately 200 million individuals worldwide are infected with hepatitis B virus (HBV), and about one-fourth of these patients are active acute viral hepatitis B infections. HBV can lead to chronicization after a mean incubation period of 180 days, resulting in cirrhosis and liver cancer. In patients with HBV, the level of some plasma proteins increases or decreases in acute inflammatory response or in some types of tissue damages. In serum protein electrophoresis, albumin forms the largest band, the prealbumin band appears as a pale band just before albumin, and the production or reduction of these proteins may be affected in patients with HBV. The liver is an important storage organ for iron. Hepatic injury and dysfunction may disrupt iron homeostasis. The aim of this study was to determine serum protein electrophoresis and prealbumin levels in patients with active viral hepatitis B and to investigate the diagnostic value of these levels. Materials and Methods: In our study, 47 viral hepatitis B patients (mean age 45 ± 19.49 years) and 52 healthy controls (mean age 46 ± 18.2 years) were included. Clinical and serological markers of acute HBV infection were analyzed by ELISA kits and total protein, albumin, total bilirubin, iron, transferrin, AST, ALT, GGT and ALP levels were analyzed by autoanalyzer spectrophotometric method while ferritin levels were measured by immulite chemiluminescent method. Serum protein electrophoresis was studied manually in the hydrasys device technique. Statistical analysis was performed using SPSS 15.0 software. Chi-square, Mann-Whitney U and Pearson correlation analysis tests were used for data assessment. Results: In our study, serum pealbumin levels were significantly lower in the active HBV patients group (11.07 ± 4.21%) compared to the control group (19.35 ± 7.4%) (p <0.05). Serum transferin levels were also significantly lower in the active HBV patients group compared to the normal healthy group, but serum iron and ferritin levels were significantly higher (p <0.05). Conclusion: The decrease in serum prealbumin levels in active HBV patients during the active phase of the disease is consistent with the changes in other parameters. The half-life of prealbumin synthesized by the liver is very important in terms of reflecting sudden changes in the liver. Albumin reflecting an important function of the liver. It does not reflect sudden changes in acute liver diseases due to its long half-life. It was concluded that serum prealbumin assays are a sensitive marker that rapidly reflects functional changes in liver in active viral hepatitis. Inflammation and damage of the liver of the disease in active HBV patients is thought to decrease serum prealbumin and transferrin levels. Ferritin is an intracellular iron storage protein and a marker for iron stores and may also indicate liver disease.
doi:10.35440/hutfd.589266 fatcat:kzkvponvnrdmthrzwidgbpcgqm