ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

N. V. Yaremenko
2015 Medična Informatika ta Inženerìâ  
Вступ. Захист авторського права у світовій правовій традиції розуміють як одну із неодмінних підстав забезпечення фундаментального права людини на інтелектуальну власність, що, в свою чергу, є основоположною для сучасної демократії з дотриманням поваги до прав та гідності людини. Під захистом авторського права розуміють передбачені законом заходи із їх визнання, припинення їх порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Захист особистих майнових і немайнових
more » ... в суб'єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством. За останні 30 років більш ніж у 20 країнах світу були прийняті нормативно-правові акти стосовно захисту авторського права, в яких закріплені реальні механізми правого регулювання обігу такої інтелектуальної власності. Мета. Аналіз джерел інформації, законодавчої бази, конвенції і постанови для визначення ефективного захисту авторського права. Матеріали і методи досліджень. Діалектичний, структурний, порівняльно-правовий методи. Вивчено понад 30 джерел щодо захисту авторського права. Результати та їх обговорення. Останнім часом все актуальнішою проблемою у вітчизняній науці стає плагіат. Існуючий на сьогодні в Україні правовий механізм притягнення до відповідальності за плагіат є досить неоднозначним. Справа в тому, що з точки зору законодавства прописано достатньо відповідних норм, які дають визначення поняття плагіату, гарантують захист прав авторів, а також встановлюють перелік правопорушень з © Н. В. Яременко використанням плагіату та заходи відповідальності за нього. Водночас, незважаючи на досить непогану урегульованість питання відповідальності за плагіат на законодавчому рівні, на практиці, коли постає необхідність захисту порушених прав автора, існують деякі проблеми. Насамперед вони пов'язані з пред'явленням доказів. Так, якщо авторське право було порушене при публікації плагіату на веб-сторінці, позивач може подати до суду як додаток до позову лише роздруківку такої сторінки (яка є копією сторінки, а отже має бути засвідчена нотаріально), окрім того, автор не в усіх випадках може відслідкувати час опублікування плагіату в мережі Інтернет, його конкретних авторів (а не лише домен, на якому така сторінка розміщена. На даному етапі стан законодавчої бази, що стосується захисту авторського права в Україні, потребує значного поліпшення й узгодження з міжнародними стандартами шляхом прийняття відповідних змін та доповнень. Законодавство України про авторське право формально відповідає світовим зразкам, ефективність функціонування яких визнана доктриною та доведена практикою. Незважаючи на наявність ефективного механізму охорони прав автора в Україні, число порушень, як зауважують аналітики із США, зростає. В перспективі це може завдати шкоди не лише майновим інтересам окремих авторів чи їх правонаступників, а й сукупному показнику інтелектуального та науково-технічного потенціалу України -закономірно, що автор не буде зацікавлений у творчості в тій країні, де ніхто не зможе надати адекватних гарантій захисту результатів його творчості.
doi:10.11603/mie.1996-1960.2015.4.5487 fatcat:gserfnfu25ffvav3ystw4yhgxy