Correction: Large-scale and fast synthesis of nano-hydroxyapatite powder by a microwave-hydrothermal method

Zhengwei Cai, Xinyu Wang, Zongrui Zhang, Yingchao Han, Jing Luo, Mingzheng Huang, BoWen Zhang, Yuanjing Hou
2019 RSC Advances  
Correction for 'Large-scale and fast synthesis of nano-hydroxyapatite powder by a microwave-hydrothermal method' by Zhengwei Cai et al., RSC Adv., 2019, 9, 13623–13630.
doi:10.1039/c9ra90034a fatcat:wwth57e3k5cozbshrjzbqklnie