Constitutional provisions regarding juristic persons

GJ Pienaar
2009 Potchefstroom Electronic Law Journal  
INHOUDSOPGAWE 1 Inleiding 2 Regte en verpligtinge van regspersone 3 Horisontale werking van die Grondwet 3.1 Die 1993 Grondwet 3.2 Die 1996 Grondwet 4 Samevatting 1 Inleiding 'n Regspersoon word in die Suid-Afrikaanse reg omskryf as 'n entiteit (bestaande uit mense) wat ondanks die wisseling van lede as 'n regsubjek op 'n eiesoortige wyse in die regsverkeer optree deur draer te wees van regte en verpligtinge afsonderlik van die regte en verpligtinge van die individuele lede of organe waaruit
more » ... f organe waaruit dit saamgestel is. 1 Hieraan word erkenning verleen in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 (artikel 7) en die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 (artikel 8) waar daar besondere voorskrifte in verband met regspersone gestel word Die 1993 Grondwet beskerm in Hoofstuk 3 en die 1996 Grondwet in Hoofstuk 2 bepaalde fundamentele regte. Die feit dat regspersone uitdruklik in hierdie verband vermeld word, bring dus mee dat nie alleen die fundamentele regte van natuurlike persone teen inbreukmaking beskerm word nie, maar dat regspersone soortgelyke beskerming geniet in sover die inhoud van sekere regte dit op regspersone toepaslik maak. Voorts rus daar bepaalde verpligtinge op regspersone om nie op die fundamentele regte van natuurlike persone en ander regspersone inbreuk te maak nie. Die omvang van 'n regspersoon se konstitusionele verpligtinge hou verband met die aard van die * Departement Privaatreg 1 Pienaar Regsubjektiwiteit 91-96
doi:10.4314/pelj.v1i1.43579 fatcat:tb3ujs7vencrnh3o4yupjutm44