Balys Sruoga as a Character: A Few Texts by Ričardas Gavelis in the Light of Cultural Memory

Loreta Mačianskaitė
2016 Žmogus ir Žodis  
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami Ričardo Gavelio tekstai, kuriuose veikia Balio Sruogos transfigūracijos: lig šiol netyrinėta archyvinė medžiaga -scenarijai "Metai pajūrio kurorte", "Dievų miškas" (abu -1981), ir romanas Vilniaus pokeris (1989). Tyrimu koncentruojamasi į sovietmečiu buvusius aktualius Sruogos biografijos ir kūrybos aspektus, siekiama įžvelgti kultūrinės atminties dėsnius. Laikomasi nuostatos, kad Sruoga buvo ir tebėra moralinis autoritetas, kurio recepcija leidžia užčiuopti
more » ... leidžia užčiuopti kolektyvinio mentaliteto pokyčius. Esminiai žodžiai: Balys Sruoga, Ričardas Gavelis, literatūrinis scenarijus, sovietmetis, lagerio literatūra, Ezopo kalba. Įvadas. Objekto ieškojimas "Kultūros atmintyje prasmės ne saugojamos, bet auga", -teigė kultūros semiotikas Jurijus Lotmanas (Lotman, 2004, 298), mokęs žvelgti į meninius tekstus kaip į reikšmių generatorius, priklausančius epochos kultūros kodų sistemai, kuri lemia vienų ar kitų tekstų aktualizaciją ir veikia naujų tekstų kūrimąsi. Lietuvių kultūroje aktualumo neprarandančiu autoriumi ir asmeniu lig šiol tebėra Balys Sruoga -rašytojas, kurio vardas tapo "tikrinis" lotmaniškąja prasme, t. y. virto ženklu, analogišku tikriniam vardui (Lotman, 2004, 298). Kultūros atminčiai svarbūs ir Sruogos sukurti tekstai (Dievų miškas nuo pat pirmo leidimo išlieka itin vertinamas lietuvių literatūros kūrinys: daug kas jį laiko vertu Nobelio premijos), ir rašytojo socialiniai vaidmenys, Žmogus ir žodis / Literatūrologija Man and the Word / Literary Criticism
doi:10.15823/zz.2016.9 fatcat:d7m6e5m2hvfabcet5vz6enxdta