On the dynamics of bifurcation diffeomorphisms of a simple arc

E. V. Nozdrinova, O. V. Pochinka
2018 Zhurnal Srednevolzhskogo Matematicheskogo Obshchestva  
doi:10.15507/2079-6900.20.201801.30-38 fatcat:uaqntmvnkffz5dw36vmj7c4vsy