I was a stranger. Papal teaching in messages for world day of migrants and refugees
BYŁEM PRZYBYSZEM. NAUCZANIE PAPIESKIE W ORĘDZIACH NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

Rafał CEKIERA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Cnota gościnności jest jedną z najważniejszych cnót chrześcijańskich. "Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!" (1P 4,9) -kategoryczny biblijny nakaz stanowi punkt wyjścia dla rozumienia kwestii migracji w ramach katolickiej nauki społecznej. Corocznie publikowane papieskie orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy stanowią ukonkretnienie tej doktryny, zwracając uwagę na ważne (w danym historycznym momencie) kwestie. W artykule podjęta zostanie próba identyfikacji
more » ... óba identyfikacji głównych wątków podnoszonych w tych dokumentach oraz ich historycznych kontekstów na podstawie analizy orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusji poddane zostaną także wskazówki przytaczane w orędziach -zarówno na płaszczyźnie etycznej, jak i (w szerokim tego słowa rozumieniu) politycznej. Słowa kluczowe: migracje, katolicka nauka społeczna, gościnność, orędzia papieskie. Abstract: Hospitality is one of the most important christian virtues. "Be hospitable to one another without complaining" (1P 4,9) -the firm biblical warrant is a starting point for understanding an issue of migration within catholic sociology. Papal messages published every year for The World Day Of Migrants And Refugees are a realization of this doctrine and pay attention to important issues in a particular historical moments. Article's analysis of the papal messages of John Paul II, Benedict XVI and Francis is a trial of identifaction of main threads and historical contexts of these documents. Indications suggested in the messages are discussed -both on ethical and (in a broad sense) political field.
doi:10.29119/1641-3466.2018.126.4 fatcat:r7ckoy6vvbhqrjcocjomod7foq