Burden of proof in criminal and civil procedure

Brkic Snezana
2012 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Сажетак: Задатак је овог рада да истражи еволуцију терета доказивања у кривичном и у парничном поступку, да укаже на различита схватања тог појма и успостави одговарајуће релације на линији: римско право -савремено право;англосаксонско право -континентално право, кривични поступак -парнични поступак. Указује се на разлику између терета доказивања у субјективном и објективном
more » ... и објективном смислу, која се прави у теорији грађанског процесног права, са једне стране и на разлику између формалног и материјалног терета доказивања, која се прави у теорији кривичног процесног права. Ради се о специфичној радној методи, којој прибегава суд кад не може са сигурношћу да утврди истинитост чињеничних тврдњи странака. Посебна пажња је посвећена принципу in dubio pro reo и његовој разлици од објективног терета доказивања у парничном поступку. Кључне речи: субјективни терет доказивања,објективни терет доказивања, формални терет доказивања, материјални терет доказивања, кривичнми поступак, парнични поступак, in dubio pro reo Faculty of Law Novi Sad Abstract In this paper the author presents the evolution of burden of proof in criminal and civil procedure. In civil procedural law there are the differences between the burden of proof in subjective, and that in objective sense. In criminal procedural law there are the differences between the burden of proof in formal, and that in material sense.The burden of proof in objective sense and the burden of proof in material sense is a specific working method available to court after the evidence procedure is carried out, when the use of free assesment of evidence method did not result in its conviction that a certain disputed legally relevant fact is true, which disables the court to form the factual substratum of the judgment. A particular attention is paid to the discussion of the principle in dubio pro reo and its differences from burden of proof in civil procedure.
doi:10.5937/zrpfns46-1888 fatcat:abexwd5nnral3p7t63fnonpfhe