Technologie informacyjne w przedszkolu – szansa czy zagrożenie?

Małgorzata Pietrzycka
2016 Edukacja – Technika – Informatyka  
Technologie informacyjne w przedszkolu -szansa czy zagrożenie? Information technology at the nursery school a chance or a threat? Magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Społeczno--Artystyczny, Zakład Pedagogiki, Polska Streszczenie W artykule skupiono się na ocenie możliwości uatrakcyjnienia procesu edukacji przedszkolnej poprzez wykorzystanie komputera i nowoczesnych urządzeń technicznych, które służyć mają rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i
more » ... kacyjnych i technicznych dziecka w okresie, gdy objęte jest ono opieką placówki. W tym celu dokonano przeglądu literatury i pomocy edukacyjnych, analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych w przedszkolu oraz przeprowadzono sondażowe badania ankietowe wśród nauczycieli placówek przedszkolnych. Słowa kluczowe: technologia informacyjna, edukacja przedszkolna, przedszkole, skuteczność. Abstract This article presents the appraisal of the methods to introduce a computer and other multimedia equipment in pre-school education, in order to enhance the development of communication and technical skills, as well as increase attractiveness of kindergarten activities. The author has reviewed the literature and teaching aids, analysed the curriculum and conducted a survey among local nursery schools' teachers.
doi:10.15584/eti.2016.4.31 fatcat:dxmbhchdj5d25odluvisxffdrm