Η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής

Βασιλική Χρυσικού, Κωνσταντίνα Στυλιανή Δαμιανάκη
2020 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς συνδυάζει την ψηφιακή πληροφορία με το πραγματικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας νέες εμπειρίες μάθησης και παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στο χώρο της γενικής και της ειδικής αγωγής. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που αφορούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας της ΕΠ σε μαθητές με αναπηρίες ή/και
more » ... απηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα οφέλη της ΕΠ στη διδασκαλία γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε αυτούς τους μαθητές, καθώς και στην ενεργή εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν τη θετική επίδραση της ΕΠ στη συμμετοχή και στην κατανόηση ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και την αποτελεσματικότητά της ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
doi:10.12681/edusc.3188 fatcat:lmdtzojbdzaezfwp5ematzor74