Sentinel Lymph Node Mapping in Colon Cancer Patients: Does Make A Sense?

Ramazan Gündoğdu, Tahsin Çolak, Özgür Türkmenoğlu, Alper Sözütek, Ebru Serinsöz
2020 Turkish Journal of Colorectal Disease  
Kolon Kanseri hastalarında Sentinel lenf nodu haritalandırması: Bir anlamı var mı? Amaç: Kolorektal kanserlerde (CC) lenf nodu tutulumu, hastalığın nüksü, sağkalım ve adjuvan tedaviye karar vermede majör prognostik faktör olarak değerlendirilir. Sentinel lenf nodu (SLN) meme ve melonomada patolojik değerlendirmeyi güçlendiren etkili bir teknik olsa da CC'de halen tartışmalıdır. Bu nedenle, bu çalışmada SLN'nin CC'de lenf nodu durumunu değerlendirmesindeki duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğunu
more » ... ğü ve doğruluğunu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu prospektif randomize çalışmaya, kolorektal kanser nedeniyle acil veya elektif ameliyata alınacak olan ardışık 84 hasta dahil edildi. Lenf nodu durumunu değerlendirmek için "in vivo" mavi boya ile haritalama yöntemi kullanıldı. Yöntemin duyarlılığı mavi boya ile ilk boyanan 3-4 lenf nodunun nihai patoloji raporuyla karşılaştırılarak değerlendirildi. Bulgular: SLN'nin metastatik lenf nodunu tahmin (%61,54) etmedeki belirleyiciliği az, yalancı-negatiflik oranı yüksek (%38,5), özgüllüğü %100, tahmin oranı %88,1 idi. Genel doğruluğu %81,08, negatifi tahmin değeri %82,76, pozitifi tahmin değeri ise %100 idi. Bizim çalışmamızda olduğundan daha ileri (upstaging) bir evreleme yapılmadı. Sonuç: Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, SLN haritalaması, yüksek tespit oranına rağmen hastanın lenf nodu durumunu klinik olarak kabul edilebilir doğrulukla tahmin edemedi. Çalışmada bölgesel lenf nodu disseksiyonuyla birlikte yapılan "en bloc" tümör rezeksiyonunun CC'lerde halen standart tedavi yöntemi olduğunu vurgulamaktayız. SLN haritalaması düşük prediktif değerinden dolayı, operasyonun niteliğini değiştirmemelidir. Anahtar Kelimeler: Sentinel lenf nodu, kolorektal kanser, evreleme, lenf nodu metastazı Aim: Lymph node status in colon cancer (CC) is a major prognostic factor that determines the disease recurrence, survival, and the adjuvant treatment. Although sentinel lymph node (SLN) is an effective technique that improves pathologic assessment in breast cancer and melanoma, the feasibility and outcomes of SLN in CC is still controversial. Hence, we aimed to evaluate the sensitivity, specificity, and accuracy of SLN for determining lymph node status in CC. Method: A total of 84 consecutive patients undergoing urgent or elective colectomy for colon cancer were enrolled in this prospective randomized study. In vivo SLN mapping with blue dye was used to evaluate the lymph node status. The sensitivity of the method was evaluated by comparing the pathologic condition of 3-4 blue dyed lymph nodes with final conventional pathologic assessment. Results: The sensitivity of identification for SLN was low (61.54%) for predicting lymph node metastasis, false-negative rates were high (38.5%), specificity was 100%, the detection rate was 88.1%, the overall accuracy rate was 81.08% , negative predictive value 82.76%, and positive predictive value was 100% . No upstaging was determined in our study. Conclusion: Considering our results, SLN mapping could not predict the nodal status with clinically acceptable accuracy despite a high detection rate. We emphasize that en bloc tumor resection with regional lymph node dissection is still the standard treatment for CC. SLN mapping should not alter the extent of the operation due to its low predictive value.
doi:10.4274/tjcd.galenos.2019.2019-8-2 fatcat:mkvomciqcje2hjcyl2uul7sl4i