Compositional aspects and a concept of revalorisation of a fragment of the palace and park complex in Gorzyń

Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
2016 Nauka Przyroda Technologie  
Streszczenie. Zespół pałacowo-parkowy w Gorzyniu (woj. wielkopolskie) charakteryzuje się naturalistycznym założeniem parkowym z początków XIX wieku, usytuowanym na skarpach nad Jeziorem Gorzyńskim. Celem pracy było sporządzenie koncepcji rewaloryzacji fragmentu zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w skali 1 : 500. Opracowanie projektowe było poprzedzone badaniami terenowymi i analizami obiektu. Sformułowano również wytyczne konserwatorskie w celu natychmiastowego zabezpieczenia zabytkowego
more » ... czenia zabytkowego obiektu. W proponowanej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu teren podzielono na pięć stref o zróżnicowanym programie i funkcjach. Pierwsza strefa -wjazdowa -obejmuje obszar projektowanego parkingu, głównej bramy i alei prowadzącej do rezydencji. Druga strefa -reprezentacyjna -to dwa odtworzone podjazdy przed pałacem i dworem wraz z ozdobnymi formami kwietnikowymi. Trzecia strefa -rekreacyjna -to część wysoczyzny skarpy przy pałacu i dworze (od strony elewacji ogrodowych). Czwarta strefa -spacerowo-wypoczynkowa -to stok skarpy z układem dróg spacerowych, ławek wypoczynkowych oraz zrekonstruowanym pawilonem widokowym. Piąta strefa to teren plaży i brzeg jeziora z odtworzoną miniprzystanią dla łódek. Słowa kluczowe: rewaloryzacja, analiza kompozycji przestrzennej, dendrochronologia, powiązania widokowe, krajobraz kulturowy Wielkopolski Wstęp Gorzyń jest wsią sołecką, jednak dawniej nosił nazwę miejscowości dworskiej. Obszar ten, w XI-XIII wieku zlokalizowany na starych ziemiach piastowskich, w czasie Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #1.
doi:10.17306/j.npt.2016.1.1 fatcat:ll2hkvvwanaohmknybsg3wcqtu