Clinical Characteristics of Defecation Syncope Compared With Micturition Syncope

Kaoru Komatsu, Masataka Sumiyoshi, Haruhiko Abe, Ritsuko Kohno, Hidemori Hayashi, Gaku Sekita, Takashi Tokano, Yuji Nakazato, Hiroyuki Daida
2010 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-09-0421 pmid:20032564 fatcat:63srr72hw5gm5jen3gehhsqqbu