Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlk Hızsız Serbest Düşme Hareketinin Matematiksel Modelini Anlamaları

Nevzat YİĞİT, Nedim ALEV
2019 Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi  
Öz: Fizik derslerinde matematiksel modeller, çoğu kez öğrencilerce ezberlenecek salt formüller olarak görülmesi, modellerin ya da eşitliklerin fiziksel anlamlarının kavranılmamasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Genel Fizik I ve II derslerinden başarılı olmuş Fen Bilgisi Öğretmenliği programı öğretmen adaylarının ilk hızsız serbest düşme hareketine ait matematiksel modele ilişkin anlamalarını belirlemektir. Farklı dört sınıf seviyesinden 40 öğrenci ile yürütülen çalışmada, modelin
more » ... şmada, modelin fiziksel anlamı, modelde geçen değişkenler ve modelin oluşturulmasındaki süreç sorgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının yaklaşık üçte ikisi modelde geçen değişkenleri anlayabilmekte, beşte biri modelin fiziksel anlamını kavramış ve dörtte biri ise modelin oluşturulmasında göz ardı edilen gerçekleri bilebilmektedir. Sonuç olarak sınıf düzeyi açısından incelediğinde öğretmen adayları, programlarındaki ilgili dersi başarılı olarak geçmiş olmalarına rağmen basit temel bir matematiksel modeli kavrayamadıkları ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: İlk hızsız serbest düşme, matematiksel model, matematiksel modelleri anlama Science Student Teachers' Understanding of Mathematical Model of Free Fall Motion Without Initial Velocity Abstract: That mathematical models in physics often seen as mere formulae to be memorized by students leads to incomprehension of physical meanings of models or equations. The aim of this study was to determine science student teachers' understanding, who have been successful in General Physics I-II courses, of mathematical model of free fall motion without initial velocity. In the study carried out with 40 student teachers physical meaning of model, variables included in the model and the process in constructing model was under examination.
doi:10.23891/efdyyu.2019.121 fatcat:si4optvypzcjnpregzez33fi3a