Możliwości poprawy jakości owoców truskawki metodą hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria

Agnieszka Masny, Monika Mieszczakowska-Frąc
2020 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
Prace badawcze nad poszerzaniem zmienności genetycznej u truskawki na świecie ukierunkowane są głównie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej jakości owoców. Celem podjętych w Instytucie Ogrodnictwa badań było określenie możliwości zwiększenia zawartości substancji bioaktywnych (przede wszystkim polifenoli, antocyjanów oraz kwasów organicznych) w owocach truskawki metodą hodowli konwencjonalnej. Na podstawie dwuletniej oceny fenotypowej spośród 6097 siewek, otrzymanych w wyniku krzyżowań
more » ... krzyżowań wewnątrz- i międzygatunkowych w obrębie rodzaju Fragaria, wyselekcjonowano 90 wartościowych genotypów. W roku 2019 genotypy te oceniono pod względem plonu, masy, atrakcyjności i jędrności owoców, a także zawartości w owocach ekstraktu, związków fenolowych, antocyjanów i kwasu askorbinowego. Stwierdzono, że największe, najbardziej atrakcyjne i jędrne owoce wytworzyły klony T-201536-16 i T-201536-08 ('Clery' × 'Grandarosa'), T-201514-04 i T-201514-05 ('Candiss' × 'Panvik') oraz T-201560-07 ('Onda' × 'Panvik'). Największą zawartością ekstraktu odznaczały się owoce genotypów T-201536-16 i T-201536-09 ('Clery' × 'Grandarosa'). Najwięcej związków fenolowych zawierały owoce klonów T-201501-02 ('Alba' × 'Grandarosa'), T-201512-04 ('Camarosa' × 'Panvik') oraz T-201567-01 ('Patty' × 'Panvik'), zaś antocyjanów - owoce klonów T-201514-08 ('Candiss' × 'Panvik'), T-201508-01 ('Alice' × 'Matis'), T-201517-05 ('Chandler' × 'Matis') oraz T-201580-01 (Fragaria chiloensis Del Norte × 'Elsanta'). Najbardziej bogate w kwas askorbinowy były owoce klonów T-201526-05 ('Cigaline' × 'Grandarosa'), T-201501-03 ('Alba' × 'Grandarosa'), T-201536-15 ('Clery' × 'Grandarosa') oraz T-201567-01 ('Patty' × 'Panvik'). Najwyższą łączną zawartością wszystkich analizowanych związków bioaktywnych w owocach odznaczały się klony T-201514-08 ('Candiss' × 'Panvik'), T-201517-05 ('Chandler' × 'Matis') oraz T-201567-04 ('Patty' × 'Panvik').
doi:10.37317/10.37317/biul-2020-pb86 fatcat:53vtkh5jmjhurgh3oq5czks5le