University career centers within educational and employment strategies

Marina Savkovic
2016 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Уни вер зи тет Син ги ду нум, По слов ни фа кул тет Да ни је ло ва 32, Бе о град, Ср би ја msav ko vic @sin gi du num.ac.rs СА ЖЕ ТАК: Не за по сле ност мла дих у Ср би ји је струк тур ног, од но сно ду го роч ног ка рак те ра. То је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца не ус кла ђе но сти ком пе тен ци ја мла дих и зах те ва по сло да ва ца. Услед еко ном ске кри зе, рела тив ни по ло жај мла дих до дат но се по гор шао, што се по себ но од но си на ли ца с фа кул тет ским ди плома ма. Уни вер зи
more » ... ома ма. Уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три сматра ју се по сред ни ком на тр жи шту ра да ко ји до при но си сма ње њу не у са глаше но сти по ну де и тра жње. По ред ин фор ма тив не и са ве то дав не, обра зов на функ ци ја ка ри је р них цен та ра је основ ни еле мент њи хо вог де ло кру га ра да. По ста вља се пи та ње да ли је, и у ко јој ме ри, обра зов на уло га уни вер зи тетских ка ри је р них цен та ра пре по зна та на ци о нал ним по ли ти ка ма обра зо ва ња и за по шља ва ња. На ла зи ана ли зе су ме шо ви ти. Уви ђа се про стор за да љи раст пре по зна тљи во сти и уло ге уни вер зи тет ских ка ри је р них цен та ра као пру жа ла ца обра зов них услу га, фак то ра уса гла ша ва ња тр жи шта ра да, одно сно уна пре ђе ња со цио-еко ном ског по ло жа ја мла дих с фа кул тет ским ди пло ма ма. КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка ри је р но обра зо ва ње, мла ди, на ци о нал не по ли тике обра зо ва ња и за по шља ва ња, тр жи ште ра да, уни вер зи тет ски ка ри је р ни цен три ПО ЛО ЖАЈ МЛА ДИХ НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА СР БИ ЈЕ Мла ди у Ср би ји су о ча ва ју се са зна чај ним те шко ћа ма у про це су траже ња по сла. Њи хо ва ра њи вост на тр жи шту ра да огле да се кроз ге не рално ло ши је по ка за те ље тр жи шта ра да у од но су на укуп но ста нов ни штво [A ran da ren ko 2011: 36; Kr stić i dr. 2010; Jo vi čić i La za re vić 2014: 4]. Ов де се пре све га го во ри о ду жи ни тра же ња по сла, мо гућ но сти ма про на ла жења ста бил ног за по сле ња, ри зи ку од не за по сле но сти, си ро ма штва и сл.
doi:10.2298/zmsdn1658577s fatcat:73l6kj7lhbahtgvzvdfcvfi6h4