Current state and trends of educational migration

Nataliia Martsenko, West Ukrainian National University
2020 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Наталія Марценко, кандидат юридичних наук (PhD), доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського національного університету ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-5179 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ Проаналізовано поняття, сутність та сучасний стан освітньої міграції. Проведено характеристику нормативно-правового регулювання освітньої міграції. Акцентовано увагу на актуальній тенденції до суттєвого зростання кількості українських студентів, що
more » ... студентів, що навчаються за кордоном. Проаналізовано мотиви виїзду молоді за кордон з метою здобуття освіти, серед яких виокремлено якість освіти, можливість безкоштовного навчання, можливість отримання стипендій та грантів на навчання, порівняно прості умови вступу, кращі можливості щодо працевлаштування тощо. Досліджено вплив карантинних обмежень на освітні міграційні процеси та розглянуто шляхи подолання кризи. Наголошено на доцільності постійного удосконалення освітнього процесу в напрямку розвитку науки та технологій задля підтримки конкурентоспроможності університету. Ключові слова: освітня міграція, міграційні процеси, еміграція, імміграція, дистанційна освіта. Марценко Н. Современное состояние и тенденции образовательной миграции В статье проанализированы понятие, сущность и современное состояние образовательной миграции. Проведено характеристику нормативно-правового регулирования образовательной миграции. Акцентировано внимание на актуальной сегодня тенденции к существенному росту количества украинских студентов, обучающихся за рубежом. Проанализированы мотивы выезда молодежи за границу с целью получения образования, среди которых выделено качество образования, возможность бесплатного обучения, возможность получения стипендий и грантов на обучение, сравнительно простые условия вступления, лучшие возможности трудоустройства и тому подобное. Исследовано влияние карантина на образовательные миграционные процессы и рассмотрены пути преодоления кризиса. В работе отмечено целесообразность постоянного совершенствования образовательного процесса в направлении развития науки и технологий для поддержания конкурентоспособности университета. Ключевые слова: образовательная миграция, миграционные процессы, эмиграция, иммиграция, дистанционное образование. Martsenko N. Current state and trends of educational migration Relevance of the research topic. Educational migration is of great importance not only at the local level (at the university level), as it allows to attract as many students as possible, but also at the global level (at the level of the state educational policy). Today, many countries consider educational migration as an element of their foreign policy, which aims to strengthen economic, cultural and political influence in the world. Moreover, the provision of educational services is becoming an important export, cost-effective for the education sector. At the same time, educational migration affects not only economic income, but also the improvement of demographic and labor structure of society through the influx of educated young people of reproductive age, obtaining new citizens who are integrated into society through the education system and more. Therefore, educational migration continues to play an important role in the socio-economic development of countries, identifying trends in education (the most popular specialties, competitive universities) and does not lose its relevance. The purpose of this study. In this article we will try to analyze the concepts and features of educational migration. In addition, we will consider the state of educational migration in the context of distance learning during the introduction of quarantine restrictions associated with COVID-19. Results of the research. The influence of quarantine restrictions on educational migration processes is studied and the ways of overcoming the crisis are considered. The paper emphasizes the expediency of continuous improvement of the educational process in the direction of development of science and technology to maintain the competitiveness of Марценко Н. Сучасний стан та тенденції освітньої міграції ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 4 (24)/2020 56 the university. Постановка проблеми. Особливе місце у навчальному процесі сучасних університетів в умовах підвищення рівня освітньої міграції займає підготовка іноземних студентів. Більше того, освітня міграція має велике значення не тальки на локальному рівні (на рівні університету), оскільки дає змогу залучити якомога більше студентів, а й на глобальному рівні (на рівні складової державної освітньої політики). Останнє твердження пов'язане із тим, що в рамках нинішніх міжнародних контактів багато країн враховують освітню міграцію як елемент її зовнішньої політики, яка спрямована на зміцнення економічного, культурного та політичного впливу у світі. Надання освітніх послуг стає важливим експортом, економічно вигідним для освітньої галузі. Освітня міграція впливає не тільки на економічний прибуток, а й на вдосконалення демографічної та трудової структури суспільства через наплив освічених молодих людей репродуктивного віку, отримання нових громадян, котрі інтегровані в суспільство через освітню систему тощо. Згідно із даними офіційної статистики, оприлюдненої Міжнародною організацією економічної співпраці та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), у 2011 р. в світі налічувалося 4,3 млн іноземних студентів, тоді як на 2020 р., за прогнозами фахівців, цей показник фактично зріс до понад 8 млн осіб [1; 2]. Це ще раз підтверджує позицію про те, що освітня міграція відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країн, визначаючи тренди в освітній сфері (наочно демонструє найбільш затребувані спеціальності, конкурентоспроможні університети). Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд публікацій з окремих аспектів проблем освітньої міграції присвятили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Л. Жураковська, О. Жилінська, М. Згуровський, В. Куценко, Ф. Альтбаха (P Altbach), Д. Массейя (D. Massey), А. Фіндлі (A. Findlay), К. Тремблей (K. Tremblay) та інші. Однак, пандемія COVID-19 змінила умови надання освітніх послуг, вплинувши передусім на освітню міграцію. З огляду на це в рамках статті проаналізуємо поняття й особливості освітньої міграції та додатково розглянемо стан освітньої міграції в умовах дистанційного навчання під час запровадження карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19. Вирішення цієї проблеми визначає мету дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, право на освіту є одним із основних прав людини і закріплене не тільки у Конституції України та галузевих актах, а й передусім у статті 26 Декларації прав людини. Більше того, четверта ціль сталого розвитку ООН до 2030 року, яку також виконує Україна, передбачає «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх». Це положення пов'язане із надзвичайно важливим значенням освіти для людини, оскільки рівень освіти не тільки прямо впливає на доходи та зайнятість населення, а й пов'язаний із тривалістю життя людини, здоров'ям та соціальною інтеграцією у суспільстві. У цьому ракурсі саме освітня міграція допомагає найбільш повно реалізувати людський потенціал, залишаючись невід'ємною складовою процесу інтеграції освіти, науки та виробництва: спільного використання потенціалу освітніх, наукових та виробничих організацій у взаємних інтересах різних країн та регіонів. Освітня міграція заснована насамперед на прагненні індивіда отримати освіту, яка може бути класифікована з точки зору бажаного рівня кваліфікації, професійного напряму, шляхів отримання освіти та бажаного результату. І. Поняття та загальна характеристика освітньої міграції Немає чіткого визначення поняття освітньої міграції, воно виражається через призму різноманітних аспектів: економічного, демографічного, соціологічного. Однак більш правильним видається розглядати освітню міграцію не стільки через причини, як через її сутність. Тому освітня міграція розглядається як навчальна діяльність студентів, які навчаються в іноземному університеті на основі загальноприйнятих норм та правил міжнародної освітньої діяльності [3]. Характеризуючи сутність освітньої міграції, можна стверджувати, що це масове соціокультурне явище, пов'язане з переміщенням людей за межі регіону чи країни постійного проживання з метою підвищення свого освітнього рівня, здобуття нових знань [4]. Порівняно із іншими видами міграції, освітня міграція є найменш шкідливою, оскільки в структурі загальних міграційних потоків вона обумовлена задоволенням соціальної потреби в отриманні освіти та підвищенні рівня кваліфікації. Можливість залучити додаткові доходи для освітньої галузі чи окремого ВНЗ створює умови сприяння міжнародним освітнім міграційним процесам.
doi:10.35774/app2020.04.055 fatcat:y4hpfckmebfazhfovkybtfg74e