HAF‹F VE ORTA PERS‹STAN ASTIMLI ÇOCUKLARDA MONTELUKAST VE ZAF‹RLUKASTIN ETK‹NL‹⁄‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI EGE BÖLGES‹NDE HAB‹TÜEL HORLAMA SIKLI⁄I VE R‹SK OLUfiTURAN ETKENLER

Perran Boran, Gülnur Tokuç, Sedat Öktem, Engin Tutar, Nalan Yaz›c›, Esin U¤uzbalaban, Lütfi K›rdar, Kartal E¤itim, Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Klini¤i, Özge Y›lmaz, Gönül Dinç (+19 others)
unpublished
S Sö öz ze el l B Bi il ld di ir ri il le er r O Or ra al l P Pr re es se en nt ta at ti io on ns s 1 16 62 2 S S1 1 K Ka at te eg go or ri i: : A Ak kc ci i¤ ¤e er r S Su un nu um m T Ti ip pi i: : O Or ra al l G Gi ir ri ifl fl: : Lökotrien reseptör antagonistleri (LTRA) son yirmi y›lda ast›m tedavisinde kul-lan›lmaya bafllan›lan ilaçlardand›r ve persistan ast›ml› hastalar›n semptomlar›n›, bronkodilatatör ihtiyaçlar›n› azaltt›¤›; FEV1'de art›fla neden oldu¤u bildirilmifltir. Klini¤imize
more » ... ran hafif veya orta persistan ast›m tan›s› alm›fl hastalara montelukast veya zafirlukast tedavisi verilerek etkinliklerini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em m: : Çal›flmam›z yafllar› 5-14 yafl aras›nda de¤iflen (median: 9 yafl) toplam 61 hasta üzerinde yap›ld›. Hastalar›n 26's› (%42,6) k›z; 35'i (%57,4) erkekti. Çal›flmaya al›nan 30 olguya montelukast, 31 olguya zafirlukast tedavisi baflland›. Tedavi süreleri 6-9 ay aras›nda de¤iflmekteydi. Tedavi öncesi parametreler de¤erlendirildi¤inde LTRA bafllan›lmadan 3 ay öncesinde beta 2 agonist kullan›m› (p=0,451), gece semptom say›s› (p=0,913), gündüz semptom say›s› (p=0,06), geçirilen atak say›s› (p=0,1) aç›s›ndan iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark rast-lanmad›. Her iki grup aras›nda tedavinin, 3. ay, 6. ay ve 9. ay›nda atak say›s›, beta 2 agonist kullan›m ihtiyac›, inhale steroid kullanan hasta say›s›, gece ve gündüz semp-tom s›kl›¤›, egzersizle semptom varl›¤›, %FEV1, %PEF, FEV1/FVC, serum ALT ve AST düzeyi, periferik kanda eozinofil oran› parametreleri aç›s›ndan istatistiki bir fark saptan-mad›. Ancak her 2 grupta da tedavi bafllang›c› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 3. 6. ve 9. ayda bu parametrelerde düzelme oldu¤u saptand›. Ayr›ca her 2 grupta da tedavinin 9. ay›nda inhale steroid kullanan hasta say›s›nda belirgin azalma saptand›. Tedavinin kesilmesine neden olabilecek bir yan etkiye rastlanmad›. S S2 2 K Ka at te eg go or ri i: : A Ak kc ci i¤ ¤e er r S Su un nu um m T Ti ip pi i: : O Or ra al l G Gi ir ri ifl fl: : Habitüel horlama, uyku ile iliflkili solunum bozukluklar›n›n en hafif formu olmas›na karfl›n büyümenin bozulmas› gibi komplikasyonlar ile iliflkilidir. Bu çal›flman›n amac›, toplum temelli bir çal›flma ile 17 yafl alt› çocuklarda habitüel horla-ma prevalans›n›n saptanmas›, risk etkenleri ve komplikasyonlar›n belirlenmesidir. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em m: : Bu kesitsel çal›flman›n evrenini Manisa'da 18 yafl alt› çocuklar oluflturdu (n=97215). Küme örneklem yöntemini kullanarak 18 yafl alt› çocuklar› temsil edecek örnek seçildi (n=712). Seçilen çocuklar›n alt›s› evde olmad›¤› ve 56 tanesi kat›lmay› reddetti¤i için analiz 650 çocuk (339 k›z, 311 erkek) üzerinde yap›ld›. Habitüel horlama s›k ya da her zaman horlama fleklinde tariflendi. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Habitüel horlama prevalans› %4.9 olarak belirlendi. Güncel h›fl›lt› öyküsü olan çocuklarda habitüel horlama riski olmayanlara göre 3.1 kat daha fazlayd› (p=0,006; OR: 3,11, %95 CI: 1,3-7,3). Son 12 ay içinde alerjik rinit bulgular› olan çocuklarda habitüel horlama riski olmayanlara göre 3,1 kat yüksekti (p=0.002; OR: 3,11, %95 CI:1,5-6,6). Evre 3 hipertrofisi olan çocuklarda habitüel horlama s›kl›¤› olmayanlara göre 22,5 kat artm›fl bulundu (p<0,001; OR:22,4, 95% CI:6,0-83,9). Apne ve huzursuz uyku gibi gece semptomlar› habitüel horlayanlarda horlamayanlara göre daha s›k rapor edildi (s›ras› ile %28,1 vs %3,6; p<0,001; OR: 10,5, %95 CI: 4,3-25,6 ve %31,3 vs %14,7, p=0,01; OR:2,6, %95CI: 1,2-5,8). Yorgun uyanma habitüel horlayanlarda horlamayanlara göre daha s›kt› (s›ras› ile 43.8% ve %12,2, p<0,001; OR: 5,6, %95 CI: 2,7-11,8). Ç Ç› ›k ka ar r› ›m ml la ar r: : Güncel h›fl›lt›, alerjik rinit ve tonsil hipertrofisi habitüel horlama için anlaml› risk etkenleri oldu¤undan bu hastal›klara sahip çocuklar›n horlama aç›s›ndan de¤erlendirilmesi önemlidir. Horlama, apne, zor nefes alma ve yorgun uyanma gibi yak›nmalara neden olarak çocu¤un geliflimini etkileyebilir.
fatcat:kml3sboc65fb5mfyim2tu6aqaq