Znaczenie białka ST2 w schorzeniach układu krążenia

Anna Kamila Woźnicka, Marta Brzostowicz, Bożena Karolko, Wojciech Kosmala
2016 Folia Cardiologica  
Streszczenie Białko ST2 bierze udział w odpowiedzi immunologicznej i jest wydzielane w reakcji na mechaniczne rozciąganie miokardium. Jego błonowa izoforma (ST2L) stanowi receptor dla interleukiny 33, której działanie zapobiega niekorzystnej przebudowie mięśnia sercowego poprzez antagonizowanie działania angiotensyny II i amin katecholowych. sST2 stanowi rozpuszczalną formę białka, które funkcjonując jako receptor wabikowy, uniemożliwia wiązanie się IL-33 z cząsteczką ST2L i hamuje
more » ... hamuje kardioprotekcyjne szlaki biochemiczne inicjowane przez IL-33. Zaburzenia równowagi pomiędzy działaniem IL-33/ST2 a antagonizującym wpływem sST2 mogą sprzyjać rozwojowi miażdżycy i choroby wieńcowej oraz zmniejszać stabilność blaszki miażdżycowej, prowadząc do ostrych zespołów wieńcowych. Coraz więcej danych z prowadzonych badań sugeruje, że sST2 odgrywa istotną rolę w czynnościowym i strukturalnym remodelingu lewej komory i jej włóknieniu oraz może dostarczać cennych informacji diagnostycznych i prognostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Dynamika seryjnych oznaczeń ST2 wskazuje na potencjalną przydatność tego biomarkera w monitorowaniu pacjentów z niewydolnością serca oraz w ocenie rokowania u chorych po zawale. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat udziału ST2 w patogenezie schorzeń układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w niewydolności serca oraz możliwości diagnostycznych i predykcyjnych sST2 jako nowego biomarkera. Słowa kluczowe: białko ST2, markery biologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, niewydolność serca Abstract ST2 is a protein involved in the immunological processes, which is synthesized and released in response to mechanical stress imposed on the myocardium. Its membrane-bound isoform (ST2L) is a receptor for Interleukin-33, which prevents the negative effect of myocardial remodeling by antagonizing the action of angiotensin II and catecholamines. Soluble isoform of ST2 (sST2) is a blood protein that by acting as a decoy receptor reduces cardioprotective effects of IL-33. Disproportion between the IL-33/ST2 signaling and the opposite effect exerted by sST2 may favor the development of atherosclerosis, coronary heart disease and reduce the stability of atherosclerotic plaques, leading to acute coronary syndromes. Accumulating evidence suggests that sST2 plays a pivotal role in left ventricular structural and functional remodeling and myocardial fibrosis and may provide valuable diagnostic and prognostic information in cardiovascular disorders. Dynamic changes in sST2 concentration suggest the potential usefulness of this biomarker in monitoring patients with heart failure and in predicting cardiovascular risk in post-infarct patients. This review summarizes the most recent advances in ST2 research in the field of cardiovascular disease with special focus on its role in heart failure, and diagnostic and prognostic significance.
doi:10.5603/fc.2016.0051 fatcat:pf2jwr7mazbw7kw3b4vqqgddti