Influence of fertilizers on fluoride accumulation in tea leaves and its remediation using polyphenol–Ce adsorbents

Shilin Zhao, Yong Liu, Jun Ma, Hui Mao, Ting Lan, Yunfu Jiang, Yang Liao
2015 RSC Advances  
Remediation of fluoride accumulation by polyphenol–Ce adsorbent.
doi:10.1039/c4ra10361k fatcat:eha52u4jhzd6xghftq624rtvcm