İKİNCİ KONUT SAHİPLİĞİNDE İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİ: EDREMİT ÖRNEĞİ

Cevdet Avcıkurt, Cemali Buzlukçu, Musa Oflaz, Talha Serdar Sezen, Ahmet Köroğlu, Mehmet Sarıoğlan, Sebahattin Karaman
2018 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ: İtme Çekme Kuramı, birçok alanda araştırma konusu olmuş ve zaman içerisinde geliştirilmiştir. Kurama göre, hiçbir bağlam ve düzlemde mutlak itme ve mutlak çekme faktörü yoktur. İtme çekme faktörlerinin içeriğinin belirlenmesi birçok etkene bağlıdır. Turizm alanyazınında da genellikle bireylerin destinasyon tercihi üzerinde etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla kullanılan bu kuram, itme faktörlerini, insanları seyahat etmeye 528 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
more » ... Enstitüsü Dergisi Cilt: 21 -Sayı: 40, Aralık 2018 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yönlendiren sosyo-psikolojik güdüler, çekme faktörlerini ise, bir destinasyonda bulunan özellikler ile insanları seyahat etmeye çeken bir güç olarak tanımlamaktadır. Türkiye'de özellikle yerli turistler tarafından tercih edilen ve tatil ve dinlenme amacıyla sınırlı bir zaman diliminde kullanılmak üzere kiralanan veya satın alınan ikinci konutlar, turizm alanyazınında incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ikinci konutların yoğunlukla görüldüğü Balıkesir ili Edremit ilçesinde ikinci konut sahibi olan bireylerin bu davranışlarının ardındaki itme ve çekme faktörlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda yapılan araştırma sonucunda itici faktörler altında toplumsal etkileşim ve sağlık olmak üzere iki boyut tespit edilmiştir. Çekici faktörler altında ise doğal çekicilik, alışveriş imkânı, bölge değeri ve uygun ortam olmak üzere dört boyut ortaya çıktığı görülmektedir. Bu boyutlar ile katılımcıların demografik özellikleri ve bölgeye yönelik düşünceleri analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Edremit, İkinci Konut, İtme ve Çekme Faktörleri. ABSTRACT: Push and Pull Theory has been researched and developed in many fields until today. According to the theory, there is no absolute push and absolute pull factor in any context and plane. Determination of the content of the push pull factors depends on many factors. This theory, which is also used in the tourism literature to determine the factors affecting the choice of destination of the individuals, defines the pushing factors as socio-psychological motives that lead people to travel, and pull factors as a force that attracts people to travel with the characteristics found in a destination. Turkey, especially domestic tourists by the preferred and holiday and recreation purpose of second homes received rented or purchased to be used in a limited period of time, another subject to be examined different aspects of the tourism literature constitute. The aim of this study is to determine the push and pull factors behind the behaviors of the second house owners in the Edremit district of Balikesir, where the second houses are mostly seen. As a result of the research conducted in this direction, two dimensions, social interaction and health under driving factors, were determined. Under attractive factors, it is observed that there are four dimensions: natural attractiveness, shopping opportunity, region value and suitable environment. The demographic characteristics of the participants and their thoughts on the region were analyzed. Suggestions have been made on the subject in accordance with the results. GİRİŞ İkinci konutlar, tatil konutu, yazlık evler, yayla evi, dağ evi gibi isimlerle anılmakta, daimî yaşanılan yerin dışında, büyük kente uzak veya yakın, kıyılarda, dağlık ya da kırsal alanlarda, manzara çekiciliği yüksek yerlerde yayılış göstermektedir (Emekli, 2014) . Bu kavrama ilişkin birçok tanımlama olsa da bu araştırmada ikinci konutlar, kıyı kesimlerde yer alan ve bireylerin daimi olarak yaşadığı evleri dışında, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yılın belirli dönemlerinde kullandıkları konutları (yazlık ev) tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.
doi:10.31795/baunsobed.492922 fatcat:7euhsijixrhkllmtm3trmaavlu