ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ozkan ISIK
2014 International journal of Science Culture and Sport  
Özet Bu çalışma üniversite öğrencilerinin yaşam kalite düzeylerinin depresyon düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören ve fiziksel etkinlik dersleri olan beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencileri (n=148) ile fiziksel etkinlik dersleri olmayan diğer bölüm öğrencileri (n=180) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere SF-36 yaşam kalite (8 Alt Boyut, 2 özet skor) ölçeği ile birlikte Beck Depresyon ölçeği
more » ... Toplam skor) yanında yaş, boy, vücut ağırlığı, spor yaşı, medeni durumu ve gelir düzeyini belirten kişisel bilgi formları uygulanmıştır. Gruplar arası yaşam kalite alt boyut farklılıkları incelendiğinde Fiziksel İşlev (t=6,810; p<0,001) ve Genel Sağlık Algısı (t=2,419; p<0,05)"nda istatistiksel açıdan farklılık olduğu tespit edilirken, diğer alt boyutlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Yaşam kalite özet skorları incelendiğinde ise Fiziksel Sağlık özet skorlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilirken (t=3,580; p<0,001), Mental sağlık özet skorlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (t=-0,174; p>0,05). Yine Gruplar arası depresyon skorları incelendiğinde diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin depresyon skorlarının beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencilerinin depresyon skorlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=-6,855; p<0,001). Fiziksel etkinliklerin hem yaşam kalitesi üzerine hem de depresyon üzerine olumlu etkileri olduğu ve yaşam kalite düzeyi ile depresyon düzeyi arasında ters orantı olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.14486/ijscs157 fatcat:yxcm7r6xpvejlirz3c5mgrkvti