A Practical Tool for the Detection of Limbic-type-memory Deficit: 5-Word-Test

Gü Kayserili, Zerrin Yıldırım, Özgül Vupa Çilengiroğlu, Görsev G. Yener
2019 Türk Nöroloji Dergisi  
Objective: The 5-Word-Test (5WT) is a quick and practical verbal memory assessment tool that was developed by Dubois et al. The objective of this study was to establish the validity and reliability of its Turkish version with the purpose of acquiring a practical memory testing instrument that would discriminate the stages of the normal aging -mild cognitive impairment (MCI) -early Alzheimer-type dementia (ATD) continuum with high sensitivity and specificity. Materials and Methods: One hundred
more » ... x healthy participants (HP), 22 with MCI and, 39 patients with ATD consented to participate in the study. Participants were evaluated using the 5WT, Standardized Mini-Mental State Examination, verbal fluency and 3 Words-3 Shapes tests. The simultaneous validity tests of the 5WT with other cognitive tests and test-retest validity of the test were investigated using Spearman's rho correlation analysis. Parametric and non-parametric tests were used for group comparisons. For the discriminant ability of the 5WT, the Receiver Operating Characteristic (ROC) area under curve was measured. Results: In 5WT cued recall score (CRS), all HPs, and in free recall score (FRS) 95.3% of them received 10 points. The 5WT score differences between HPs and the combined patient groups, and among MCI and ATD severity stage groups were significant (p<0.01). According to the ROC analysis, FRS and CRS had high sensitivity in discriminating HPs from patients, HPs from the MCI and MCI groups from the ATD. Inter-observer and test-retest correlations were quite high (r=0.85, r=0.95 respectively). The Cronbach alpha value of the test was found as 0.94. Conclusion: In this study, we have shown that the Turkish version of 5WT is a valid and reliable test for HPs, and patients with ATD and MCI. Due to the ability of 5WT to discriminate among the stages of normal aging-ATD continuum, it may prove to be a practical tool to be used in specialized dementia outpatient clinics in our country. Amaç: Dubois ve arkadaşları tarafından geliştirilen, hızlı ve pratik bir sözel bellek ölçeği olan 5 Kelime Testi'nin (5KT) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği oluşturularak normal yaşlanma, hafif kognitif bozukluk (HKB) ve Alzheimer tipi demans (ATD) sürekliliği evrelerini birbirlerinden yüksek duyarlılık ve özgüllükte ayıracak pratik bir enstrümanın elde edilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Yüz altı sağlıklı katılımcı, 22 HKB ve 39 ATD'li birey olmak üzere toplam 167 katılımcı 5KT, Standardize Mini-Mental Durum Testi, Sözel Akıcılık [kategori akıcılığı (bir dakikadaki hayvan sayısı), bir dakikada meyve-insan ismi değişimli sayma, leksikal akıcılık (birer dakikada K-A-S ile başlayan kelime sayısı)], 3 Kelime 3 Şekil testleri ile değerlendirildi. 5KT'nin diğer kognitif testlerle eş zamanlı geçerlilik testleri ve test-tekrar test geçerliliği, Spearman rho testi ile testler arasındaki korelasyonlara bakılarak araştırıldı. Gruplar arası fark analizlerinde, veri dağılımına bakılarak parametrik ve non-parametrik testler kullanıldı. 5KT'nin ayırt ediciliği için "Receiver Operating Characteristic" (ROC) eğri altında kalan alana bakıldı. Bulgular: 5KT ipuçlu hatırlama toplam puanında (İTP) sağlıklıların tümü, serbest hatırlama toplam puanında (STP) %95,3'ü 10 puan almıştır. Sağlıklı bireylerin ve hastaların, HKB ile farklı evrelerdeki ATD'lilerin, 5KT puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,01). ROC analizine göre STP [eğri Abstract Öz Ad dress for Cor res pon den ce/Ya z›fl ma Ad re si: Zerrin Yıldırım MD, altında kalan alan (EAA): 0,99], sağlıklı bireyleri HKB ya da ATD tanılı bireylerden İTP'ye göre (EAA: 0,84) daha yüksek duyarlılıkla ayırt etmiştir. Sağlıklı bireyleri, HKB tanısı almış bireylerden ayırmada da STP (EAA: 0,98) İTP'ye (EAA: 0,64) göre daha yüksek duyarlılığa sahiptir. HKB'li bireyleri, ATD'li bireylerden ayırmada da STP (EAA: 0,96) İTP'ye (EAA: 0,92) göre daha yüksek duyarlılığa sahiptir. Uygulayıcılar arasında (r=0,80) ve aynı uygulayıcının farklı zamanlardaki uygulamaları arasında (r=0,95) test-tekrar test korelasyonu yüksektir. Testin güvenilirlik analizinde Cronbach alfa değeri 0,94 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada 5KT'nin Türkçe versiyonunun sağlıklı, ATD'li ve HKB'li bireylerde geçerli ve güvenilir bir test olduğu gösterilmiştir. 5KT normal yaşlanma-ATD sürekliliğini ayrıştırabildiği için özelleşmiş demans polikliniklerinde pratik bir enstrüman olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Beş Kelime Testi, Alzheimer hastalığı, hafif kognitif bozukluk, sözel bellek Öz Turk J Neurol 2019;25:198-207 Kayserili et al.; Turkish Version of the 5-Word-Test
doi:10.4274/tnd.2019.39269 fatcat:r4hh3x5q4baevfqjagmfpswmvq