CHALLENGES AND THREATS OF UKRAINIAN SPATIAL DEVELOPMENT TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION
ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

L.H. Rudenko
2016 Ukrainian geographical journal  
Україна відноситься до держав з досить складною історією становлення та здобуття незалежності. Непростим виявився і новітній етап, ознаменований пошуками вірного геополітичного вектора та можливостей реалізації внутрішнього потенціалу розвитку, що відбувається в умовах анексії Криму та російської агресії на Донбасі, істотних трансформацій системи міжнародних відносин. Метою публікації є виявлення передумов, загроз та обмежувальних чинників для успішного просторового розвитку України у сучасному
more » ... України у сучасному глобалізованому світі. В площині просторового розвитку означені сильні (вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови, розвідані корисні копалини, високий рівень освіченості населення, розвинена транспортна і технічна інфраструктура та ін.) та слабкі (соціальна нерівність, низький рівень оплати праці та високий рівень безробіття, висока зношеність основних фондів і застарілість технологій, високий рівень корупції та ін.) сторони. Означено загрози розвитку: енергетична залежність, наявність тіньової економіки, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами тощо. Дослідження проведено в рамках методології суспільної географії, з урахуванням підходів, що застосовуються у сфері сучасного державного управління та формування міжнародних відносин. Зокрема, для виявлення сильних та слабких сторін, прогалин просторового розвитку та його законодавчого забезпечення застосовано SWOT та GAP аналізи. Ключові індикатори визначено на основі досвіду міжнародних систем індикації збалансованого просторового розвитку (програми ООН та ЄС, розробки окремих європейських країн). У підсумках окреслено напрями та заходи щодо зміцнення економіки України з урахуванням принципів збалансованості та ролі в цьому географічних досліджень. Ключові слова: просторовий розвиток; збалансований розвиток; Європейський Союз; SWOT-аналіз; індикатори © Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, 2016 збалансованості. CHALLENGES AND THREATS OF UKRAINIAN SPATIAL DEVELOPMENT TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION Ukraine is one of the countries with rather complex history of formation and struggle for its independence. Modern stage was not simple either, marked by the search for the right geopolitical vector and opportunities for the internal potential realization which is happening under the conditions of Crimea annexation and Russian aggression in Donbas region, significant transformations of the international relations. The aim of the publication is to identify the prerequisites, threats and limiting factors for successful spatial development of Ukraine in today's globalized world. As for spatial development, there are strong (advantageous geographical location, favorable climatic conditions, proven natural resources, high level of education, developed transport and technical infrastructure, etc.) as well as weak (social inequality, low wages and high unemployment, high assets depreciation and outdated technologies, high level of corruption, etc.) points. Threats to development have been pointed out: energy dependence, the shadow economy, the negative balance of foreign trade in goods and services and so on. The study was conducted within the framework of social geography methodology considering the approaches used in contemporary governance and formation of international relations. In particular, to identify strengths and weaknesses, flaws in spatial development and its legal provision such approaches as SWOT and GAP analysis have been applied. Key indicators have been identified based on the experience of international sustainable spatial development indicators (the UN and the EU programs, developments of some European countries). Summary outlines the directions and measures to strengthen the Ukraine's economy taking in consideration the sustainability principles and role of the geographical science in this research.
doi:10.15407/ugz2016.01.041 fatcat:cna5oa3uqngltjlbkezw6lf3um