Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Göç Sonrası Yaşadığı Sorunlar: İstanbul Örneği

Güler Güneş Aslan, Fethi Güngör
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Sığınma amaçlı göç 21. yüzyılı şekillendiren önemli toplumsal olaylardan biridir. Savaş, iç çatışmalar, siyasi çekişmeler, kamu otoritesinin uyguladığı ayrımcılık gibi sebeplerle insan toplulukları farklı ülkelere göç etmektedir. Türkiye çeşitli ülke ve örgütlerin dahil olduğu savaş ortamından kaçan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelmektedir. 2018 sonu itibarıyla Türkiye'nin hemen her şehrinde Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul'da
more » ... şmada İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların göç sonrasında yaşadıkları sorunlar incelenmiştir. 76 Suriyeli sığınmacı ile Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilen tercüman eşliğinde derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler MAXQDA 2018 nitel veri analizi programıyla analiz edilip temalara ayrılmıştır. Böylece Suriyeli sığınmacıların İstanbul'da yaşarken deneyimledikleri ve kendi objektiflerinden sorun olarak gördükleri olguları yansıtmaları sağlanmıştır. Alanda derlenen verilerden yola çıkarak belirlenen; ülkenin dilini bilmemek, resmî işlemlerde engellerle karşılaşmak, iş piyasasından ve toplumdan dışlanmak, geçinme, barınma, sağlık, eğitim ve uyum sorunları yaşamak, sosyal hizmet ve sosyal destek alamamak gibi sorun temalarına bulgular ve tartışma kısmında yer verilmiştir. Sorunlarla ilgili çözüm önerileri ise sonuç bölümünde sıralanmıştır.
doi:10.26466/opus.558512 fatcat:zbeo3o632bejtnv7tar56jtvvq