Indicators of cytological composition of the nasal mucus in children with acute respiratory viral infection

O. I. Smiyan, Ye. V. Dmitrova, V. A. Smiyanov, O. P. Moshchich, I. Yu. Vysotskyi
2016 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
Показники цитологічного складу носового слизу в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції 1 Сумський державний університет, Медичний інститут, Україна, 2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, хронічний аденоїдит, носовий слиз, діти, структура клітин. Мета роботи -вивчення клітинного складу носового слизу в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, в гострий
more » ... ії, в гострий період захворювання. Матеріали та методи. До дослідження залучили 90 дітей віком від 3 до 7 років, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції. Пацієнтів поділили на три групи. До першої увійшли 25 здорових дітей (група контролю), до другої -33 пацієнти з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція, третю групу становили 32 пацієнти, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції на тлі хронічного аденоїдиту. Під час дослідження вивчалися популяції клітин носового слизу, а також оцінювалася деструкція ядер, цитоплазм нейтрофілів та епітеліальних клітин. Оцінювання деструктивних змін клітинного складу носового слизу в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, здійснювали за методом Л. А. Матвєєвої (1993). Результати. Результати, що отримали, показали мінімальні пошкодження ядер і цитоплазми клітин епітеліоцитів і нейтрофілів у пацієнтів контрольної групи. У дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, спостерігалися часткові деструктивні зміни у клітинах епітеліоцитів (p<0,001) і нейтрофілів (p<0,001). Глибокі клітинні деструкції ядер нейтрофілів (ІДК 0,72±0,005, р<0,001) та епітеліоцитів (ІДК 0,67±0,007, р<0,001) виявлені у дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції на тлі хронічного аденоїдиту. Висновки. Підвищення індексу деструкції клітин епітеліоцитів та нейтрофілів у дітей ІІ групи вказує на активацію механізмів місцевого імунітету. Однак повні деструктивні зміни цитоплазми, ядра нейтрофілів та епітеліоцитів вказують на виконання ефекторної функції ними у вогнищі запалення бактеріального генезу, що характерно для дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції на тлі хронічного аденоїдиту. Внаслідок малоінвазивності та доступності цитологічного обстеження носового секрету вивчення клітинної ланки місцевого імунітету в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, може набувати ширшого використання в діагностиці захворювання та ефективності лікування. Запорізький медичний журнал. Results. Minimal nuclei and cytoplasm of epithelial cells and neutrophils damage were typical for patients of the control group. In children with acute respiratory viral infection partial destructive changes in the epithelial cells (p<0.001) and neutrophils (p<0.001) were observed. A deeper level of cellular destruction of neutrophils (IDC 0.72±0.005, p<0.001) and epithelial cells (IDC 0.67±0.007, p<0.001) were revealed at children with acute respiratory viral infection on background of chronic adenoiditis. Conclusions. Increasing the index of epithelial cells and neutrophils degradation in the II children group indicates the activation of local immunity mechanisms. However, the full destructive changes in the cytoplasm and nucleus of neutrophils and epithelial cells indicate the performance of their effector functions in the focus of bacterial infl ammation that is typical for children with acute respiratory viral infections with chronic adenoiditis. Cytological examination of nasal secretion due to minimal invasiveness and availability can be used for study of local immunity cellular component in children with acute respiratory viral infection and for disease diagnostics and control of their treatment.
doi:10.14739/2310-1210.2016.6.85521 fatcat:ymamqed3y5ernhghswarqmjl74