Ten years longitudinal study: comparison of abutment alveolar bone levels of overdenture patients

Snezana Brkovic-Popovic, Darinka Stanisic-Sinobad, Dragoslav Djukanovic, Srdjan Postic
2006 Stomatološki glasnik Srbije  
Cilj: Cilj ove studije bio je da se izmere efekti supradentalnih proteza na stanje alveolarne kosti u predelu zadržanih zuba za vreme od 10 godina. Materijal i metod: Nakon pripreme svih zadržanih «patrljaka zuba» u donjoj vilici, na injene su donje totalne supradentalne proteze za 22 pacijenta. Dentalne radiografije tih zuba su ura ene na po etku, pri predaji proteza, a zatim 6 i 10 godina nakon predaje. Dentalni rentgenski snimci upore ivani su uz pomo ži ane mrežice i drža a rentgen filma
more » ... a rentgen filma koji su pripremljeni za svakog pacijenta i svaki zub idividualno ime je bila obezbe ena izrada identi no pozicioniranih dentalnih radiografija u razli itim vremenskim periodima. Rezultati: Dobijeni rezultati ove studije ukazuju da je postignut maksimalan terapeutski efekat u pacijenata sa malim brojem preostalih, parodontloski losih zuba. Zaklju ak: Dobra oralna higijena je klju uspeha tretmana supradentalnim protezama. Klju ne re i: Alveolarna kost, supradentalna proteza Danas se u svakodnevnoj stomatološkoj praksi u sluajevima maksimalne krezubosti veoma esto koriste preostali zubi za poboljšanje retencije mobilnih nadoknada. (1,2,3,4,5,6). Me utim, suština ovde primenjenog koncepta je da su preostali zubi zadržani sa ciljem da uvaju alveolarnu kost, obezbe uju i time trajniju i stabilniju potporu totalnoj protezi. (7, 8, 9, 10, 11) .Ovo je od posebnog zna aja za donju vilicu gde je problem stabilizovanja totalne proteze veoma est. S druge strane, neadekvatno i preterano optere-The last remaining teeth are often used in everyday dental practice to aid in the classical retention of removable dentures overloading remaining abutments. It often results in premature extractions (1,2,3,4,5,6). However, it is well known that preservations of even hopeless remaining teeth, or tooth roots downgrade the alveolar bone reduction and provide a more stable support of complete dentures (7, 8, 9, 10, 11) . This is of particular SUMMARY Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of overdentures on the condition of alveolar bone around the remaining teeth over 10 years. Materials and Methods: After preparation of all the remaining abutment teeth in the lower jaw, overdentures were fabricated for 22 patients. The radiographs were made at the delivery stage, then 6 and 10 years after delivery. The radiographs were evaluated using the grid scale and the film holder made it possible to repeate x-ray procedure in every patient in the same manner. Results: We concluded that we achieved the maximum therapeutic effect. Conclusion: Good oral hygiene is the key of success with overdentures.
doi:10.2298/sgs0601017b fatcat:gkr3hkjwh5gf7eplehkfobnzg4