RZECZNIK PRAW

Obywatelskich Warszawa
unpublished
Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Docierają do mnie sygnały związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu prowadzonych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne rejestrów podmiotów leczniczych dla zwierząt. Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95 ze zm.), jednym z elementów wniosku o wpis do rejestru jest wskazanie osoby kierownika zakładu leczniczego. Rejestr musi bowiem zawierać
more » ... i bowiem zawierać dane osobowe kierownika podmiotu leczniczego dla zwierząt (art. 16 ust. 4 pkt 3 ustawy). Wiąże się to niewątpliwie z zakresem odpowiedzialności kierownika określonym w szczególności w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.). Na kierowniku podmiotu leczniczego dla zwierząt spoczywają takie obowiązki jak zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, czy zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej. Osoba pełniąca taką funkcję odpowiada również za właściwy obrót produktami leczniczymi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 Al. Solidarności 77 Infolinia obywatelska 800 676 676 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl www.rpo.gov.pl
fatcat:i6zvh7rz75czbhqrtcmqtgoj4e