Avrupa Birliği yapısal fonlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli

ÇELİK Necmettin; ALTAY
2016 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Özet Avrupa Bölgesel Politikaları, Birliğin devamlılığının sağlanması ve nihai hedeflere ulaşılması amaçları doğrultusunda, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının minimize edilmesi yoluyla iktisadi ve toplumsal bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, büyük ölçekli yatırımların görece geri kalmış bölgelere çekilebilmesi teşvik uygulamalarını, özellikle yapısal fonları gerektirmektedir. Ancak; yapısal fonların etkinliği, hem teorik hem de ampirik yönden uzunca yıllar süregelen tartışmalı bir
more » ... elen tartışmalı bir sorunsaldır. Çalışma, 2004-2013 döneminde, AB-25 ülkelerine yönelik uygulanan yapısal fonların özel kesim sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkilerinin Mekânsal Gecikmeli Sabit Etkiler Panel Modeli ile analizini içermektedir. Ulaşılan sonuçlar, ülkelere yönelik düzenlenen yapısal fonların özel kesim sabit sermaye yatırım kararları üzerinde dikkate değer ölçüde olmasa da saptırıcı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kamu sabit sermaye yatırımlarının tamamlayıcılık etkisi göstererek özel kesim yatırım kararları üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, modelin bulguları özel kesim sabit sermaye yatırımları üzerinde rekabet niteliği taşıyan ciddi bir mekân etkisinin varlığını göstermektedir. Abstract Europe Regional Policies aim to provide economic and social cohesion by eliminate development differences between regions for the sustainability of Union and achieve to final aims. It requires the some incentives, especially structural funds which for attraction of mass investments towards especially undeveloped regions. However, the efficiency of structural funds is controversial from both theoretical and empirical aspects which are continuing for a long time.
doi:10.1501/avraras_0000000228 fatcat:urodrnylivddvgycbbroj5unki