The capacity of human resource management of health organizations
Kapacitet menadžmenta ljudskih resursa zdravstvenih organizacija

Nelica Atanasković
2010 Zdravstvena zastita  
1 Нелица Атанасковић, магистар економских наука, Економски факултет, Београд, специјализант Специјалистичких струковних студија из менаџмента у систему здравствене заштите, Медицински факултет, Београд, Дом здравља "Др Сава Станојевић", Трстеник Сажетак: Запослени у здравственим организацијама су подељени у више различитих групација: менаџери, лекари и стоматолози, медицинско особље, немедицинско особље, професионалци разних струка повезаних, са разних аспеката, са здравством. Сви су они
more » ... . Сви су они представљени различитим професионалним асоцијацијама са мање или више различитим циљевима и погледима на то шта представља ефикасно здравство и ефективну здравствену службу. Без темељне трансформације досадашње праксе руковођења у здравству и без значајних промена, како у структури, тако и у раду свих запослених у здравственим службама, било да се ради о медицинском или немедицинском особљу, неће бити ни побољшања у здравству у целини. За квалитетно и ефикасно пружање здравствених услуга запосленима у здравству ће све више бити потребна мешавина различитих вештина и стручности. Мораће да се, са једне стране, уклопе у трендове делегирања радних задатака ниже квалификованом особљу, а са друге стране да континуираном едукацијом и тренингом раде на побољшању квалификованости за обављање послова у новом окружењу. Кључне речи: менаџмент, људски ресурси, здравствена служба. Увод З апослени у здравственим организацијама су подељени у више различитих групација: менаџери, лекари и стоматолози, медицинско особље, немедицинско особље, професионалци разних струка повезаних, са Stru~ni i nau~ni radovi Summary: Employees in health care organizations are divided into different groups: managers, doctors and dentists, medical personnel, not medical personnel, professionals of various disciplines related to this one way or another to health. They are all represented various professional associations with more or less different goals and views of what is efficient and effective health care health service. Without fundamental transformation of the previous practice of leadership in health and without significant changes, both in structure and in the work of all employees in the health services, whether it is a medical or nursing staff, there will be no improvements in health in general. For quality and efficient health services to employees in health care will increasingly require a mixture of different skills and expertise. Will have to be on the one hand fit the trends of delegating work tasks lower qualified personnel, on the other side to continuing education and training work to improve their qualifications to perform the tasks in the new environment.
doi:10.5937/zz1002073a fatcat:7kgsgaqtf5b77ely32eoactphm