Permit for exceptions to prohibitions introduced to protect species of plants, animals and fungi

Małgorzata Szalewska
2014 Polish Yearbook of Environmental Law  
Permit for exceptions to prohibitions introduced to protect species of plants, animals and fungi Zezwolenie na odstępstwa od zakazów wprowadzonych w celu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów http://dx. Abstract Prohibitions of taking certain actions against individuals of protected species established to protect the species are at the heart of this protection, guaranteeing its real dimension and meaning. However, these prohibitions * Doctor of Laws, Assistant Professor at the
more » ... or at the Environmental Law Protection Department of Nicolaus Copernicus University in Toruń. are absolute in nature. The legislator allows for exceptions to prohibitions, introduced at the level of a generally applicable law, which create a system of legal protection of certain species of plants, animals and fungi. The basic mechanism of these exceptions is the permit, which is an individual administrative act issued at the request of the concerned entity. The permit repeals, in relation to a recipient specified by name, a generally applicable prohibition of certain activities and in this respect is an exception to the general rules. Streszczenie Ustanowione w celu ochrony gatunkowej zakazy podejmowania określonych czynności w odniesieniu do osobników gatunków objętych ochroną stanowią istotę tej ochrony, gwarantując jej rzeczywisty wymiar i sens. Zakazy te nie maja jednakże charakteru bezwzględnego. Ustawodawca dopuszcza bowiem odstępstwa od przyjętych, na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących, zakazów tworzących systemu prawnej ochrony określonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Podstawowym mechanizmem wprowadzenia tych odstępstw jest zezwolenie, stanowiące indywidualny akt administracyjny, wydawane na wniosek podmiotu zainteresowanego. Zezwolenie to uchyla, w stosunku do imiennie oznaczonego adresata, powszechnie obowiązujący zakaz podejmowania określonych czynności i w tym zakresie stanowi wyjątek od ogólnie przyjętych zasad. Słowa kluczowe: Ochrona przyrody; ochrona gatunkowa; zezwolenie na odstępstwa Protection of species of plants, animals and fungi along with conservation areas are two basic pillars of the legal protection of nature. The essence of this protection is to establish, at the level of a generally applicable law, prohibitions relating to the enumerated protected species of plants, animals and fungi. The prohibitions are not absolute. The legislature allows for exemptions from them, introduced by either an individual administrative act -permit, or by the general act. The subject of this paper is to discuss the substantive and procedural conditions of the permit for exceptions introduced to protect species of plants, animals and fungi, which is an individual administrative act. Permit for exceptions to prohibitions introduced to protect species of plants... 4
doi:10.12775/pyel.2014.007 fatcat:azeqqa7epfcq7ojpvf6k25jmte