Graph Neural Network Based Attribute Auxiliary Structured Grouping for Person Re-Identification

Geyu Tang, Xingyu Gao, Zhenyu Chen, Huicai Zhong
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3069915 fatcat:xlukop5sdjfjbioycioaynzp6q