Stimulation of a spermatogenesis at men gonadotrophins and an antiestrogen at a pathospermia and infertility

Nataliya S. Kravtsova, Roman V. Rozhivanov, Dmitriy G. Kurbatov
2016 Problemy Endokrinologii  
doi:10.14341/probl201662237-41 fatcat:2vlutjtdvnfm5pg4dqyfhh5n2u