Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017)

Keiichi Fukuda, Hiroshi Date, Shozaburo Doi, Yoshihiro Fukumoto, Norihide Fukushima, Masaru Hatano, Hiroshi Ito, Masataka Kuwana, Hiromi Matsubara, Shin-ichi Momomura, Masaharu Nishimura, Hitoshi Ogino (+28 others)
2019 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-66-0158 pmid:30853682 fatcat:wkjuo3ndanhobb3pc7zxuuqvii