Ubiquitous Data-Centric Sensor Networks

Ting Yang, Peng-Yung Woo, Zhaoxia Wang, Javid Taheri, Chin Hoong Choor, Guoqiang Hu
2014 International Journal of Distributed Sensor Networks  
doi:10.1155/2014/459768 fatcat:dwqtffztobb65gkmsho2jkzkei